Advies en onderbouwing - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
Met dank overgenomen van Parlement.com.

1.

Wetgeving

De belangrijkste organen die adviseren over bestuurlijke aangelegenheden zijn:

2.

Financieel-economisch

Er zijn twee belangrijke adviesorganen op sociaal-economisch en financieel gebied.

 • Sociaal-Economische Raad (SER)

  De Sociaal-Economische Raad (SER) is opgericht in 1950 en adviseert de regering over het sociaal-economisch beleid. De adviezen hebben een belangrijke invloed op het regeringsbeleid. De SER is een tripartiet (driedelig) overlegorgaan met 33 leden: 11 uit ondernemersorganisaties, 11 uit werknemersorganisaties en 11 onafhankelijke kroonleden.

3.

Wetenschap

Er zijn drie belangrijke (wetenschappelijke) adviesorganen van de regering.

 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) brengt onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen voor toekomstig regeringsbeleid uit aan de regering. Door de openbaarheid kunnen WRR-rapporten grote politieke invloed hebben. De WRR is in 1976 officieel bij wet ingesteld.

4.

Buitenlands beleid

5.

Onderwijs & Cultuur

 • Onderwijsraad

  De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs.

 • Raad voor Cultuur

  Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids≠kwesties en subsidie≠besluiten. De meeste adviezen worden uitgebracht op aanvraag van het ministerie van OCW†i. Ook andere bewindslieden en de Eerste†i en Tweede Kamer†i kunnen de Raad om advies vragen.

6.

Samenleving

 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

 • Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVenS)

  De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving. Speerpunten zijn de rol van decentrale overheden en de veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn.

7.

Zorg

 • Gezondheidsraad

  De Gezondheidsraad adviseert ministers†i en parlement†i over de stand van de wetenschap op het gebied van volksgezondheid. Het adviesorgaan werd in 1902 opgericht naar aanleiding van de Gezondheidswet. De Gezondheidsraad wordt gefinancierd door de overheid, is onafhankelijk, en bestaat uit wetenschappers en deskundigen uit de gezondheidszorg.

8.

Cijfers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard. In internationaal verband, zoals binnen de Europese Unie, levert het CBS cijfers over Nederland aan. Soms verricht het CBS ook statistische prognoses. De CBS-cijfers worden in zeer brede kring gebruikt.