EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de interpretatie en toepassing van het Europees recht, de conformiteit van EU-besluiten met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgrondslagen en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.
 • 2. 
  de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft.
 • 3. 
  de vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht, met name wetgevingsvoorstellen tot officiële codificatie daarvan.
 • 4. 
  de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie i en het Gerecht van eerste aanleg aanhangige zaken.
 • 5. 
  communautaire besluiten die de rechtsorde van de lidstaten raken, met name op het gebied van:
  • a) 
   civiel recht en handelsrecht
  • b) 
   vennootschapsrecht
  • c) 
   recht inzake intellectuele eigendom
  • d) 
   procesrecht
 • 6. 
  aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten.
 • 7. 
  ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, in nauwe samenwerking met de relevante commissies.
 • 8. 
  het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Gemeenschappen.
 • 9. 
  voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden.
 • 10. 
  de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


Lid/leden

    Axel Voss iEVP
    Angel Dzhambazki iECR
    Esteban González Pons iEVP
    Gilles Lebreton iID


    Manon Aubry iGUE/NGL
    Lara Wolters (PvdA) iS&D


    Pascal Durand iRENEW
    Pascal Arimont iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Evelyne Gebhardt iS&D
    Angelika Niebler iEVP
    Heidi Hautala iGroenen/EVA
    Daniel Buda iEVP
    Caterina Chinnici iS&D
    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Javier Nart iRENEW
    Emil Radev iEVP
    Kosma Złotowski iECR
    Magdalena Adamowicz iEVP
    Toine Manders (CDA) iEVP


    Brando Benifei iS&D
    Ilhan Kyuchyuk iRENEW


    Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW
    Yana Toom iRENEW