EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

Meer in het bijzonder gaat het om:

  • 1. 
    de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht, met name
  • 2. 
    postdiensten
  • 3. 
    toerisme.

In zowel het vervoersbeleid als toerisme krijgt verduurzaming steeds meer de aandacht.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Karima Delli iGroenen/EVA

Ondervoorzitter(s)

    Sven Schulze iEVP

    István Ujhelyi iS&D


Lid/leden

    Bogusław Liberadzki iS&D
    Marian-Jean Marinescu iEVP
    Roberts Zīle iECR


    Ismail Ertug iS&D


    Dominique Riquet iRENEW
    Peter Lundgren iECR
    Kosma Złotowski iECR
    Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD) iRENEW
    Magdalena Adamowicz iEVP


    Marco Campomenosi iID


    Vera Tax (PvdA) iS&D
    Massimiliano Salini iEVP
    Jakop G. Dalunde iGroenen/EVA
    Rovana Plumb iS&D
    Elsi Katainen iRENEW
    Dorien Rookmaker (Partij voor de Toekomst) iNI
    Henna Virkkunen iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Markus FerberEVP
    Michael Gahler iEVP


    Markus Pieper iEVP
    Petras Auštrevičius iRENEW
    Angel Dzhambazki iECR
    Laura Ferrara iNI
    Ilhan Kyuchyuk iRENEW
    Georg Mayer iID


    Luděk Niedermayer iEVP


    Johan Van Overtveldt iECR
    Andrey Novakov iEVP
    Tom Berendsen (CDA) iEVP


    Josianne Cutajar iS&D


    Daniel Freund iGroenen/EVA


    Maria Grapini iS&D
    Rob Roos (JA21) iECR


    Patrizia Toia iS&D
    Nicola Danti iRENEW
    Ignazio Corrao iGroenen/EVA