EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het industriebeleid van de Unie en de toepassing van nieuwe technologieën, met inbegrip van maatregelen betreffende kleine en middelgrote ondernemingen;
 • 2. 
  het onderzoeksbeleid van de Unie, met inbegrip van de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten;
 • 3. 
  het ruimtebeleid;
 • 4. 
  de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, het Centraal Bureau voor metingen op het gebied van de kernenergie, JET, ITER en andere projecten op dit gebied;
 • 5. 
  communautaire maatregelen betreffende het energiebeleid in het algemeen, een gegarandeerde energievoorziening en energie-efficiëntie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de energie-infrastructuur;
 • 6. 
  het Euratom-Verdrag en het Voorzieningsagentschap van Euratom, nucleaire veiligheid, sluiting van nucleaire installaties en verwijdering van nucleair afval;
 • 7. 
  de informatiemaatschappij en informatietechnologie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Cristian-Silviu Buşoi iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Patrizia Toia iS&D
    Zdzisław Krasnodębski iECRLid/leden

    Jerzy Buzek iEVP


    Christian Ehler iEVP
    Angelika Niebler iEVP
    Markus Pieper iEVP
    Aldo Patriciello iEVP
    François Alfonsi iGroenen/EVA


    Jens Geier iS&D
    Seán Kelly iEVP
    Marisa Matias iGUE/NGL


    Martina Dlabajová iRENEW


    Miapetra Kumpula-Natri iS&D
    Georg Mayer iID
    Joëlle Mélin iID
    Iskra Mihaylova iRENEW
    Dan Nica iS&D


    Maria Spyraki iEVP
    Henna Virkkunen iEVP
    Carlos Zorrinho iS&D
    Tom Berendsen (CDA) iEVP
    Andrius Kubilius iEVP


    Josianne Cutajar iS&D
    Beata Szydlo iECR


    Rob Roos (JA21) iECR


    Nicola Danti iRENEW
    Bart Groothuis (VVD) iRENEW


    Ignazio Corrao iGroenen/EVA
    Massimiliano Salini iEVP


    András Gyürk iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Othmar Karas iEVP
    Janusz Lewandowski iEVP
    Marian-Jean Marinescu iEVP


    Ismail Ertug iS&D


    Dominique Riquet iRENEW


    Nils Torvalds iRENEW
    Andrus Ansip iRENEW
    Pascal Arimont iEVP
    Simona Bonafè iS&D


    Luděk Niedermayer iEVP
    Bronis Ropė iGroenen/EVA
    Sven Schulze iEVP
    Ivan Štefanec iEVP


    Rasmus Andresen iGroenen/EVA


    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Mohammed Chahim (PvdA) iS&D


    Valérie Hayer iRENEW
    Adam Jarubas iEVP


    Rob Rooken (JA21) iECR
    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA


    Jakop G. Dalunde iGroenen/EVA
    Angelo Ciocca iID
    Erik Bergkvist iS&D
    Jordi Solé iGroenen/EVA
    Eleonora Evi iGroenen/EVA