Verdrag

Verdragen zijn in het algemeen overeenkomsten tussen landen over ieder mogelijk onderwerp. Voor verdragen geldt het internationaal recht. De belangrijkste regel in het internationaal recht is dat verdragen bindend zijn: landen moeten zich er aan houden.

Met een verdrag wordt in dit geval gedoeld op verdragen tussen de EU-lidstaten i waarin wordt vastgelegd hoe de Europese Unie i functioneert en welke bevoegdheden de Europese Unie heeft.

1.

Verdragen in detail

Toepassingsgebied

Europese verdragen kunnen zowel onderdelen bevatten die direct van toepassing zijn op lidstaten en burgers als onderdelen die regelen op welke manier er besluiten genomen worden over bepaald beleid.

De grote en bekende Europese verdragen bestrijken een heel breed terrein (de oprichtingsverdragen en de wijzigingsverdragen) of de toetreding van nieuwe lidstaten (toetredingsverdragen). Er zijn ook 'kleinere' verdragen die gericht zijn op bestuurlijke bepalingen. Voor bestuurlijke afspraken op praktisch niveau wordt gebruik gemaakt van het interinstitutioneel akkoord i.

Vaststellen van een Europees verdrag

Verdragen worden vastgesteld via de verschillende procedures voor het wijzigen van verdragen i.

Opvallend is dat de verdragen die gesloten zijn niet in de gewone wetgevingsoverzichten van de EU terug te vinden zijn.

2.

Juridisch kader

Verdragen vinden hun basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie i (VEU).

  • rechtsinstrument: VEU titel I art. i
  • procedureel: VEU titel VI art. 48 i

3.

Meer informatie