Besluit 'sui generis'

Dit type bindende besluit van de Europese Unie i, dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon i niet meer wordt toegepast, werd gebruikt voor besluiten die niet als één van rechtsinstrumenten die verdragswege waren vastgesteld gebruikt kon worden. Kortom, het is een soort rest-categorie van besluiten, zoals het instellen van comités, benoemingen, interne reglementen en - in strikt juridische zin - werd ook de begroting i vastgesteld per besluit sui generis.

Het besluit sui generis is opgegaan in het besluit i.

1.

Het besluit sui generis in detail

Toepassingsgebied

Omdat het besluit sui generis voor allerlei zaken gebruikt werd, is niet het toepassingsgebied niet eenduidig vast te stellen.

Vaststellen besluit sui generis

Het besluit 'sui generis' is als zodanig niet opgenomen in een van de verdragen. Niettemin waren 'sui generis'-besluiten rechtsgeldig binnen de institutionele structuur van de Europese Gemeenschappen.

2.

Juridisch kader

Het besluit sui generis bestaat niet meer sinds 1 december 2009.

3.

Meer informatie