Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 908 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.07.2020  Vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience.
Aanbeveling com(2020)275
 
02.07.2020  Bridge to Jobs - Reinforcing the Youth Guarantee and repleacling Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee.
Aanbeveling com(2020)277
 
01.07.2020  European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience.
com(2020)274
 
01.07.2020  Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation.
com(2020)276
 
08.06.2020  Samenvatting van de jaarverslagen over de uitvoering van operationele programma’s die in 2018 zijn medegefinancierd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest ...
Verslag com(2020)226
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 293 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft.
Verordening com(2020)141
 
04.09.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020).
Verordening com(2019)397
 
02.07.2019  Globaliseringsfonds EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2019)290
 
30.01.2019  Noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Verordening com(2019)53
 
04.10.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen.
Besluit com(2018)667
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 165 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.02.2019  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2019)151
 
26.04.2017  Voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten.
Besluit com(2017)251
 
10.06.2016  Aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen.
Aanbeveling com(2016)382
 
10.06.2016  Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling uit 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor leven lang ...
Aanbeveling com(2016)383
 
17.09.2015  Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt.
Aanbeveling com(2015)462