Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Dit directoraat-generaal i moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 619 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.05.2024  .
Verordening com(2024)213
 
21.05.2024  .
Mededeling com(2024)223
 
13.05.2024  .
com(2024)199
 
30.04.2024  .
Verordening com(2024)183
 
17.04.2024  .
Verslag com(2024)171
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 469 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.03.2024  Wijziging en rectificatie van Verordening 2024/257 tot vaststelling, voor 2024, 2025 en 2026, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de wateren ...
Verordening com(2024)114
 
10.10.2023  Vaststelling, voor 2024, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
Verordening com(2023)578
 
25.09.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/170/EU tot vaststelling van een lijst van derde landen die niet meewerken bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ...
com(2023)544
 
25.08.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2023/194 tot vaststelling, voor 2023, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor ...
Verordening com(2023)495
 
11.07.2023  Standpunt EU in de jaarlijkse conferentie van de partijen bij het Verdrag voor de instandhouding en het beheer van de koolvisbestanden in het centrale gedeelte van de ...
Besluit com(2023)425
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 222 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Commissie voor visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC) inzake instandhouding en beheer van over grote afstanden trekkende ...
Besluit com(2014)128
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO).
Besluit com(2014)129
 
11.03.2014  Standpunt Europese Unie in de Organisatie voor de instandhouding van zalm in de Noord-Atlantische Oceaan (NASCO) .
Besluit com(2014)131