Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Dit directoraat-generaal i moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid i (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 444 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
01.06.2023  Wijziging van Richtlijn 2009/18/EG tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector.
Richtlijn com(2023)270
 
01.06.2023  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Maritime Safety Agency and repealing Regulation (EC) No 1406/2002.
Verordening com(2023)269
 
30.05.2023  Wijziging van Verordening 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de ...
Verordening com(2023)276
 
16.05.2023  Toewijzing van de vangstmogelijkheden in het kader van het Protocol tot uitvoering van de visserijovereenkomst met Kiribati (2023‐2028).
Verordening com(2023)252
 
16.05.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing van het Protocol tot uitvoering van de visserijovereenkomst met Kiribati (2023‐2028).
Besluit com(2023)253
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 456 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.01.2023  Wijziging van de lijst van derde landen die niet meewerken bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, wat Kameroen betreft.
com(2023)4
 
10.11.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst met de Seychellen inzake de toegang voor Seychelse vissersvaartuigen tot de wateren van Mayotte.
Besluit com(2022)576
 
14.10.2022  Vaststelling vangstmogelijkheden voor 2023 voor bepaalde visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, aanpassing van die vangstmogelijkheden voor 2022.
Verordening com(2022)525
 
16.09.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol tot uitvoering van de visserijovereenkomst met Mauritius (2022-2026).
Besluit com(2022)421
 
16.09.2022  Toewijzing van de vangstmogelijkheden in het kader van het Protocol tot uitvoering van de visserijovereenkomst met Mauritius (2022-2026).
Verordening com(2022)422
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 395 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Commissie voor visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC) inzake instandhouding en beheer van over grote afstanden trekkende ...
Besluit com(2014)128
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO).
Besluit com(2014)129
 
11.03.2014  Standpunt Europese Unie in de Organisatie voor de instandhouding van zalm in de Noord-Atlantische Oceaan (NASCO) .
Besluit com(2014)131