Directoraat-generaal Milieu (ENV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

Directoraat-generaal Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 784 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.01.2021  Tweede “Vooruitzichten voor schone lucht”.
com(2021)3
 
16.12.2020  Voorstel, namens de EU, inzake de methode voor aanpassingen rekening houdend met wijzigingen in EU-lidmaatschap ikv het Verdrag over grensoverschrijdende ...
Besluit com(2020)801
 
10.12.2020  Batteries and waste batteries.
Richtlijn com(2020)798
 
26.10.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking).
com(2020)669
 
15.10.2020  Stand van de natuur in de EU Verslag over Van en trends voor soorten en typen habitats die onder de vogel- en de habitatrichtlijn vallen, in de periode 2013 - 2018.
Verslag com(2020)635
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 249 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.10.2020  EU-standpunt 40e vergadering Permanente Commissie van het Verdrag inzake behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern).
Besluit com(2020)654
 
07.08.2020  Voorstellen wijzigen bijlage Verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.
Besluit com(2020)362
 
13.01.2020  Standpunt EU inzake wijziging van bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten en tot intrekking van een voorbehoud bij dat Verdrag.
Besluit com(2020)8
 
31.10.2019  In te nemen EU-standpunt in gemengd comité inzake wetshandhaving, governance en handel in bosbouw mbt vaststelling van RvO van comité voor de uitvoering van de ...
Besluit com(2019)556
 
23.10.2019  Standpunt EU tijdens de 39e zitting van het uitvoerend orgaan in het kader van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.
Besluit com(2019)545
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 211 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
01.02.2018  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking).
Richtlijn com(2017)753
 
28.08.2017  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van de bijlagen van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)455
 
07.04.2017  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)166
 
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651