Directoraat-generaal Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 900 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.12.2023  Standpunt dat moet worden ingenomen namens de EU met betrekking tot het indienen van voorstellen tot wijziging van de aanhangsels II en III bij het Verdrag inzake het ...
Besluit com(2023)799
 
07.12.2023  Wijziging van Richtlijn 2011/65/EU wat betreft de overdracht van wetenschappelijke en technische taken aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen.
Richtlijn com(2023)781
 
07.12.2023  Wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 401/2009, (EU) 2017/745 en (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de hertoewijzing van ...
Verordening com(2023)783
 
07.12.2023  Gemeenschappelijk dataplatform voor chemische stoffen en de vaststelling van regels om ervoor te zorgen dat de daarin opgenomen gegevens vindbaar, toegankelijk, ...
Verordening com(2023)779
 
07.12.2023  Toetsing van de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Verslag com(2023)760
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 272 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
22.09.2023  Standpunt EU op de vijfde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, in verband met de goedkeuring van een besluit tot ...
Besluit com(2023)541
 
22.09.2023  Standpunt EU tijdens de vijfde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik in verband met de vaststelling van besluiten tot ...
Besluit com(2023)542
 
14.08.2023  Standpunt dat namens de EU op de veertiende vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten moet ...
Besluit com(2023)486
 
10.05.2023  Standpunt EU in het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan met betrekking tot wijziging van het ...
Besluit com(2023)236
 
17.03.2023  Standpunt EU ten aanzien van het indienen van een voorstel tot wijziging van bijlage I bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten op de 14e ...
Besluit com(2023)143
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 145 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.03.2022  Standpunt EU in de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites-CoP19).
Besluit com(2022)116
 
28.08.2017  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van de bijlagen van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)455
 
07.04.2017  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)166
 
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651