Directoraat-generaal Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 795 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
26.07.2022  Monitoringkader van het 8e milieuactieprogramma: het meten van de vordering bij het verwezenlijken van de prioritaire doelstellingen van het programma voor 2030 en 2050.
Mededeling com(2022)357
 
12.07.2022  Machtiging tot het openen van onderhandelingen namens de EU over een internationale overeenkomst inzake kunststofverontreiniging.
Aanbeveling com(2022)342
 
23.06.2022  Nature restoration.
Verordening com(2022)304
 
05.04.2022  Amendment of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste.
Richtlijn com(2022)156
 
05.04.2022  Reporting of environmental data from industrial installations and establishing an Industrial Emissions Portal.
Verordening com(2022)157
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 266 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.02.2022  Standpunt EU tijdens de 15e Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Bazel met betrekking tot bepaalde wijzigingen van artikel 6, lid 2, van dat verdrag.
Besluit com(2022)67
 
16.02.2022  Standpunt EU inzake goedkeuring van een besluit tot vaststelling van grenswaarden voor kwikafval in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van verdrag van Minimata.
Besluit com(2022)62
 
27.10.2021  Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee over zwerfvuil in het Middellandse Zeegebied.
Besluit com(2021)677
 
27.10.2021  Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee over stedelijk afvalwater en zuiveringsslib.
Besluit com(2021)678
 
26.10.2021  Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake bescherming van de Middellandse Zee over wijziging van bijlagen bij het protocol inzake verontreiniging vanaf het land.
Besluit com(2021)667
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 212 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.03.2022  Standpunt EU in de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites-CoP19).
Besluit com(2022)116
 
28.08.2017  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van de bijlagen van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)455
 
07.04.2017  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)166
 
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651