Wet van 20 maart 2024, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

1.

Kerngegevens

Document­datum 30-04-2024
Publicatie­datum 30-04-2024
Kenmerk Stb. 2024, 113
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Wet van 20 maart 2024, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het begrotingsfonds voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar.

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 20 maart 2024

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

De Minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink

Uitgegeven de dertigste april 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.523.859

3.999.161

97.775

         
 

Beleidsartikelen

6.260.569

3.735.871

93.413

21

Land- en tuinbouw

3.116.983

1.369.009

51.680

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

2.287.896

1.459.793

34.190

23

Kennis en innovatie

328.288

379.608

7.543

24

Uitvoering en toezicht

527.403

527.461

 
         
 

Niet-beleidsartikelen

263.290

263.290

4.362

50

Apparaat

229.031

229.031

4.362

51

Nominaal en onvoorzien

34.259

34.259

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000).

 

Naam

Baten

Lasten

Saldo

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

597.641

597.641

0

Totaal

597.641

597.641

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000).

 

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

17.097

10.850

Totaal

17.097

10.850

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000).

 

Art.

Omschrijving

  • (1) 
    Vastgestelde begroting
 

Beleidsartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1.

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

15.624

30.939

31.558

 

Subtotaal

15.624

30.939

31.558

         
 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 2023

   

27.751

 

Subtotaal

15.624

30.939

59.309

 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 2024

   

28.370

 

Totaal

15.624

30.939

87.679

XHistnoot histnoot

Kamerstuk 36 410 XIV


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.