Vergassen van ganzen onac­cep­tabel en strijdig met Europese bescher­mings­regels

Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD) i, gepubliceerd op donderdag 4 april 2024.

4 april 2024

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over een Zeeuws plan om duizenden ganzen te gaan vergassen in Europees beschermde natuurgebieden. Het vergassen van ganzen is wreed en onacceptabel. De vergassingen zouden ook nog eens plaatsvinden in beschermde Natura 2000 gebieden en gericht zijn op beschermde vogelsoorten. Dat is schandalig en strijdig met EU-regels,” zegt Hazekamp.

“Soorten als de grauwe gans broeden tot in mei en hun jonkies kunnen pas na twee maanden vliegen. EU-regels verbieden het om beschermde vogelsoorten te verstoren tijdens de broedperiode en zolang jonkies het nest nog niet hebben verlaten,” zegt Hazekamp. Ze wil van de Commissie weten hoe het vergassen van ganzen in een periode waarin ze (gedeeltelijk) nog broeden en hun jongen grootbrengen zich verhoudt tot de beschermingsbepalingen in de Europese Vogelrichtlijn.

Verder vraagt Hazekamp hoe de vergassingen zich verhouden tot de verplichting van Lidstaten om ten volle rekening te houden met het welzijn van dieren als wezens met gevoel, zoals vastgelegd in Artikel 13 van het Europese Verdrag. Ze spoort de Europese Commissie aan om actie te ondernemen om onjuiste toepassing van de Europese natuur- en vogelbeschermingsregels te voorkomen.

Partij voor de Dieren Zeeland roept ondertussen mensen op om hun zienswijze te geven over het Zeeuwse vergassingsplan. Dat kan nog tot 10 april 2024 door schriftelijk of mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. “Iedereen die van ganzen houdt kan een punt maken, ze kunnen niet voor zichzelf opkomen,” aldus PvdD-Statenlid Trees Janssens.