Brief van de minister van VWS over intrekking wetsvoorstel 34445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Deze brief is onder nr. A toegevoegd aan wetsvoorstel 34445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg; Brief van de minister van VWS over intrekking wetsvoorstel 34445
Document­datum 29-03-2023
Publicatie­datum 29-03-2023
Nummer KST34445A
Kenmerk 34445, nr. A
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2023

Vergaderjaar 2022-

34 445

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2023

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het bij Koninklijke boodschap van 8 april 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstukken 34 445). Ik trek bij die brief het wetvoorstel in.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Kuipers kst-34445-A ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2023

Bij Koninklijke boodschap van 8 april 2016 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken 34 445).

Sindsdien is een aantal jaren verstreken en zijn beoogde doelen behaald of ingehaald door de (politieke) realiteit. Aanpassingen in de prestatie- en tariefregulering zijn reeds teruggedraaid via een nota van wijziging. Door vast te houden aan het uitgangspunt dat het een zorgaanbieder verboden is een tarief in rekening te brengen zonder dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een prestatiebeschrijving heeft vastgesteld (verbodsstelsel) is de kern van de oorspronkelijk voorgestelde wetswijziging (gebodsstelsel) komen te vervallen. Verder is de sturingsrelatie tussen VWS en de NZa sterk verbeterd. Dit was een belangrijk aandachtspunt in de eerdere evaluatie van de NZa van Andersson Elffers Felix (AEF)1 en het advies van de Commissie-Borstlap.

Daarnaast ben ik bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor samenwerking binnen de kaders van het mededingingsrecht en overige regulering in de zorg2. Onderdeel van de analyse is ook de vraag op welke wijze het aanmerkelijke marktmacht-instrumentarium en de zorgspecifieke concentratietoets verder worden vormgegeven en bij welke toezichthouder dit wordt gepositioneerd.

Op dit moment acht ik de verdere behandeling van dit wetsvoorstel gelet op het voorgaande niet opportuun en heb ik besloten bovengenoemd wetsvoorstel in te trekken.3 Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, het voorstel van wet hierbij in.

Ik heb een afschrift van deze brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gezonden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Kuipers

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 34 445, A 2

1

   Zie voor de AEF-evaluatie van de NZa over de periode 2014-2017, Kamerstukken II 2018/19,

28 844, nr. 176.

2

   Zie in dit kader ook mijn toezegging een brief te sturen waarin wordt ingegaan op welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor samenwerking binnen de huidige kaders van de Mededingingswet (TZ202210-006) en motie van het lid Tielen (Kamerstukken II 2022/23, 32 640, nr. 279).

3

   Met deze intrekking is de eerdere toezegging (T6977) om Uw Kamer een aantal jaar na inwerkingtreding te informeren over de doeltreffendheid en de effecten van dit wetsvoorstel eveneens afgedaan.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.