Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Deze brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen i is onder nr. 19 toegevoegd aan wetsvoorstel 34445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel
Document­datum 28-03-2023
Publicatie­datum 28-03-2023
Nummer KST3444519
Kenmerk 34445, nr. 19
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

34 445

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Nr. 19

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2023

Bij Koninklijke boodschap van 8 april 2016 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 34 445).

Sindsdien is een aantal jaren verstreken en zijn beoogde doelen behaald of ingehaald door de (politieke) realiteit. Aanpassingen in de prestatie- en tariefregulering zijn reeds teruggedraaid via een nota van wijziging. Door vast te houden aan het uitgangspunt dat het een zorgaanbieder verboden is een tarief in rekening te brengen zonder dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een prestatiebeschrijving heeft vastgesteld (verbodsstelsel) is de kern van de oorspronkelijk voorgestelde wetswijziging (gebodsstelsel) komen te vervallen. Verder is de sturingsrelatie tussen VWS en de NZa sterk verbeterd. Dit was een belangrijk aandachtspunt in de eerdere evaluatie van de NZa van Andersson Elffers Felix (AEF)1 en het advies van de Commissie-Borstlap.

Daarnaast ben ik bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor samenwerking binnen de kaders van het mededingingsrecht en overige regulering in de zorg2. Onderdeel van de analyse is ook de vraag op welke wijze het aanmerkelijke marktmacht-instrumentarium en de zorgspecifieke concentratietoets verder worden vormgegeven en bij welke toezichthouder dit wordt gepositioneerd.

1    Zie voor de AEF-evaluatie van de NZa over de periode 2014-2017, Kamerstukken 28 844 en 25 268, nr. 176.

2    Zie in dit kader ook mijn toezegging een brief te sturen waarin wordt ingegaan op welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor samenwerking binnen de huidige kaders van de Mededingingswet en motie van het lid Tielen (Kamerstuk 32 620, nr. 279).

kst-34445-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Op dit moment acht ik de verdere behandeling van dit wetsvoorstel gelet op het voorgaande niet opportuun en heb ik besloten bovengenoemd wetsvoorstel in te trekken.3

Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, het voorstel van wet hierbij in.

Ik heb een afschrift van deze brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gezonden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Kuipers

3 Met deze intrekking is de eerdere toezegging om Uw Kamer een aantal jaar na inwerkingtreding te informeren over de doeltreffendheid en de effecten van dit wetsvoorstel eveneens afgedaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 34 445, nr. 19 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.