Amendement Wassenberg over verhoging van de strafmaxima - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

Dit amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 35892 - Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing); Amendement; Amendement van het lid Wassenberg over verhoging van de strafmaxima
Document­datum 15-03-2023
Publicatie­datum 15-03-2023
Nummer KST3589212
Kenmerk 35892, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

35 892

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID WASSENBERG

Ontvangen 15 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

 

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 350, tweede lid, wordt «drie jaren» vervangen door «vijf jaren» en wordt «vierde categorie» vervangen door «vijfde categorie».

II

Artikel III, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  De aanhef komt te luiden:

Artikel 8.12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 2. 
  Na de aanhef wordt ingevoegd:
 • 1. 
  In het eerste lid wordt «drie jaren» vervangen door «vijf jaren» en wordt «vierde categorie» vervangen door «vijfde categorie».
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «drie jaren» vervangen door «vijf jaren» en wordt «vierde categorie» vervangen door «vijfde categorie».
 • 3. 
  In het derde lid wordt «zes maanden» vervangen door «een jaar» en wordt «derde categorie» vervangen door «vierde categorie».

kst-35892-12

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 35 892, nr. 12    1

 • 4. 
  In het vierde lid wordt «zes maanden» vervangen door «een jaar» en wordt «derde categorie» vervangen door «vierde categorie».
 • 5. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:.

Toelichting

Dit amendement regelt een verhoging van het strafmaximum op alle delicten gerelateerd aan dierenmishandeling en -verwaarlozing. Met een hoger strafmaximum stelt de wetgever een duidelijke norm dat geweld tegen dieren onaanvaardbaar is. Het kan niet zo zijn dat eenvoudige diefstal zwaarder kan worden bestraft (maximaal vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie) dan het mishandelen en doden van een dier. Dieren zijn geen dingen maar wezens met gevoel, en verdienen door hun unieke positie en kwetsbaarheid extra bescherming van de wetgever. Bovendien beantwoordt een hoger strafmaximum aan de wens vanuit de samenleving om dierenbeulen zwaarder te straffen.Om niet te tornen aan de huidige systematiek van de Wet dieren is gekozen voor een algemene verhoging van alle delicten gerelateerd aan dierenmishandeling en -verwaarlozing.

De maximumstraf voor misdrijven zoals het doden, mishandelen of verwaarlozen van een dier, het houden van aangewezen dieren als dat verboden is, het organiseren van dierengevechten of het laten deelnemen van dieren aan dierengevechten, is momenteel drie jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie (€ 22.500). Indiener stelt voor het strafmaximum te verhogen naar vijf jaar of een geldboete van de vijfde categorie (€ 90.000). De maximumstraf voor overtredingen zoals een hulpbehoevend dier aan zijn lot overlaten, het houden van dieren waarvoor dit niet toegestaan is, het meedoen aan wedstrijden met een dier waarbij een verboden of aangewezen lichamelijke ingreep is verricht, of het aanwezig zijn bij dierengevechten, is momenteel hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie (€ 9.000). Indiener stelt voor het strafmaximum te verhogen naar hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie (€ 22.500).

De hogere strafmaxima zijn van toepassing op zowel particuliere als bedrijfsmatige houders van dieren.

Wassenberg

1 Kamerstukken II 2014/15, 34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 35 892, nr. 12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.