Motie Janssen c.s. over het voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet - Omgevingsrecht

Deze motie i is onder nr. FA toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Motie van het lid Janssen c.s. over het voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet
Document­datum 07-03-2023
Publicatie­datum 08-03-2023
Nummer KST33118FA
Kenmerk 33118; 34986, nr. FA
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

33 118

Omgevingsrecht

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

FA1

MOTIE VAN HET LID JANSSEN C.S.

Voorgesteld 7 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de digitale ontsluiting van de Omgevingswet voor iedereen toegankelijk moet zijn;

constaterende, dat nieuwe websites en apps van de overheid wettelijk verplicht zijn per direct te voldoen aan alle eisen op niveau A en AA van de norm Web Content Accessibility Guidelines 2.1;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet alle betreffende websites, waaronder maar niet uitsluitend de websites van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, minimaal voldoen aan alle eisen op niveau A en AA van de norm Web Content Accessibility Guidelines 2.1 en de Eerste Kamer hier uiterlijk zes weken voor inwerkingtreding van de Omgevingswet over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Janssen

Kluit

Nicolaï

Fiers

Raven

Van Der Linden

Van Dijk

Moonen

Otten

Dessing

 

1 De letters FA hebben alleen betrekking op 33 118.

kst-33118-FA

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 33 118, FA


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.