Motie Nicolaï c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO - Omgevingsrecht

Deze motie i is onder nr. FD toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Motie van het lid Nicolaï c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO
Document­datum 07-03-2023
Publicatie­datum 08-03-2023
Nummer KST33118FD
Kenmerk 33118; 34986, nr. FD
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

33    118

34    986

FD1

Omgevingsrecht

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 7 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat geen volledige zekerheid bestaat dat het DSO bij invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 aan alle eisen zal voldoen;

overwegende dat het Rijk verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het DSO;

overwegende dat het als gevolg van onvolkomenheden in het DSO zal kunnen voorkomen dat het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke beslistermijn zal kunnen beslissen of dat bij grotere projecten vertragingen kunnen ontstaan die tot schade leiden voor de initiatiefnemer;

overwegende dat lagere overheden die als gevolg van onvolkomenheden in het DSO met schadeclaims te maken krijgen of hoge financiële lasten zullen ervaren in verband met het niet tijdig beslissen op aanvragen, in zulke gevallen de dupe worden van het falen van het DSO;

verzoekt de regering om de financiële lasten of schadeverplichtingen van lagere overheden die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het DSO voor rekening van het Rijk te nemen,

1 De letters FD hebben alleen betrekking op 33 118.

kst-33118-FD ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Janssen

Raven

Kluit

Otten

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 33 118, FD 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.