Motie Moonen c.s. over het bevorderen van participatie - Omgevingsrecht

Deze motie i is onder nr. FB toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Motie van het lid Moonen c.s. over het bevorderen van participatie
Document­datum 07-03-2023
Publicatie­datum 07-03-2023
Nummer KST33118FB
Kenmerk 33118; 34986, nr. FB
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

33    118

34    986

Omgevingsrecht

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

FB1

MOTIE VAN HET LID MOONEN C.S.

Voorgesteld 7 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat participatie een verplicht onderdeel is van de Omgevingswet;

verzoekt de regering om binnen het DSO het mogelijk te maken om voornemens van besluiten te publiceren vergelijkbaar met het voorontwerp van een bestemmingsplan om participatie te bevorderen zodat er één vindplaats is voor alle voorgenomen besluiten waarover nog participatie moet plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moonen

Pijlman

Backer

Verkerk

Kluit

1 De letters FB hebben alleen betrekking op 33 118.

kst-33118-FB ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 33 118, FB


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.