Motie Van Dijk c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden - Omgevingsrecht

Deze motie i is onder nr. FC toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Motie van het lid Van Dijk c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden
Document­datum 07-03-2023
Publicatie­datum 07-03-2023
Nummer KST33118FC
Kenmerk 33118; 34986, nr. FC
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

33    118

34    986

Omgevingsrecht

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

FC1

MOTIE VAN HET LID VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 7 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt in de context van een mede vanuit ruimtelijke ordeningsperspectief ingrijpende energietransitie, een woningbouwopgave en een stikstofopgave, waarop vanuit het Rijk enorme druk wordt gezet door zeer hoge ambities;

van mening dat het ernstig geboden is om bij onder meer het formuleren van ambities voor energietransitie, stikstof en landbouw terdege rekening te houden met de uitvoeringskracht van decentrale overheden en de wendbaarheid van de samenleving, de ambities hierop in wijsheid aan te sluiten en in dat verband tenminste af te zien van de beoogde aanscherping van de stikstofdoelen voor 2030;

verzoekt de regering de ambities wat betreft de stikstofopgave en de energietransitie af te stemmen op de uitvoeringskracht van decentrale overheden en de wendbaarheid van de samenleving rekening houdend met de stapeling van wijzigingen in het ruimtelijk beleid, waaronder de invoering van de Omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijk Schalk

1 De letters FC hebben alleen betrekking op 33 118.

kst-33118-FC ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 33 118, FC


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.