Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het verlenen van voorrang aan Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen (Wet voorrang voor Nederlanders)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36299 - Initiatiefvoorstel Wet voorrang voor Nederlanders i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het verlenen van voorrang aan Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen (Wet voorrang voor Nederlanders); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 13-02-2023
Publicatie­datum 13-02-2023
Nummer KST362992
Kenmerk 36299, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 299

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het verlenen van voorrang aan Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen (Wet voorrang voor Nederlanders)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huisvestingswet 2014 zodanig te wijzigen dat Nederlanders voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Huisvestingswet 2014 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, vervalt, onder verlettering van de onderdelen h tot en met l tot g tot en met k.

B

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. 
  Het aanwenden van de bevoegdheden op grond van deze wet heeft tot doel het met voorrang huisvesten van woningzoekenden die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

C

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt voor de punt ingevoegd «, met dien verstande dat vergunninghouders in ieder geval geen urgentie dan wel voorrang wordt verleend».

kst-36299-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

 • 2. 
  In het derde lid wordt «verlaten en» vervangen door «verlaten,» en wordt na «verlenen of ontvangen» ingevoegd «en woningzoekenden die de Nederlandse nationaliteit bezitten».
 • 3. 
  Het vierde lid vervalt.

Hoofdstuk 5, paragraaf 1, vervalt.

In artikel 31, eerste lid, wordt voor de punt ingevoegd «, met dien verstande dat vergunninghouders niet als een dergelijke categorie van woningzoekenden kunnen worden aangewezen».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet voorrang voor Nederlanders.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 299, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.