Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 29 november 2022 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: ANTALL (2Q2)

9.00 - 10.00 uur

*** Met gesloten deuren ***

 • 6. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 7. 
  Vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027

ITRE/9/08400

***I 2022/0039(COD) COM(2022)0057 - C9-0045/2022

 

Rapporteur:

 

Christophe Grudler (Renew)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   
 • 8. 
  Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
 • 9. 
  Energie-efficiëntie (herschikking)

ITRE/9/06937

***I 2021/0203(COD) COM(2021)0558 - C9-0330/2021

 

Rapporteur:

 

Niels Fuglsang (S&D)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   
 • 10. 
  Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
 • 11. 
  Wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad

ITRE/9/06924

***I 2021/0218(COD) COM(2021)0557 - C9-0329/2021

 

Rapporteur:

 

Markus Pieper (PPE)

 

Bevoegd:

 

ITRE*

   
 • 12. 
  Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

*** Elektronische stemming ***

*** Stemming om ca. 10.00 uur, in uitsluitend fysieke aanwezigheid ***

 • 13. 
  Vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027

ITRE/9/08400

***I 2022/0039(COD) COM(2022)0057 - C9-0045/2022

 

Rapporteur:

 

Christophe Grudler (Renew)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

BUDG

 • 14. 
  Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 15. 
  Gedachtewisseling met prof. Maria Leptin, voorzitter van de Europese Onderzoeksraad
 • 16. 
  Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie

ITRE/9/08704

***I 2022/0084(COD) COM(2022)0119 - C9-0121/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Henna Virkkunen (PPE)

PA - PE738.558v01-00

Bevoegd:

 

LIBE*

Vladimír Bilčík (PPE)

 
 • 17. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 18. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 1 december 2022, 12.00 uur
 • 19. 
  Wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen

ITRE/9/08812

***I 2022/0104(COD) COM(2022)0156 - C9-0144/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE736.732v01-00

Bevoegd:

 

ENVI*

Radan Kanev (PPE)

PR - PE737.352v02-00

 • 20. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 21. 
  Kritieke technologieën voor veiligheid en defensie: stand van zaken en toekomstige uitdagingen

ITRE/9/08843

2022/2079(INI)

 

Rapporteur:

 

Riho Terras (PPE)

PR - PE738.598v02-00

Bevoegd:

 

ITRE*

   

Adviezen:

 

AFET*

   
 • 22. 
  Behandeling ontwerpverslag
 • 23. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 8 december 2022, 12.00 uur

14.30 - 15.30 uur

*** Behandeling van punt 15 uitsluitend in fysieke aanwezigheid ***

 • 24. 
  Gezamenlijke commissieprocedure (artikel 58) van ENVI en ITRE van dinsdag 29 november 2022

CJ10/9/10653

 • 25. 
  Zie afzonderlijke ontwerpagenda

15.30 - 17.30 uur

*** Behandeling van punt 16 uitsluitend in fysieke aanwezigheid ***

 • 26. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Kadri Simson, commissaris voor Energie, over de energiecrisis
 • 27. 
  Rondvraag
 • 28. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

De commissie telt 78 leden. De belangrijkste taak van de commissie bestaat uit het voeren van het industrie-, onderzoeks- en ruimtebeleid. De commissie buigt zich in het kader hiervan over de de toepassing van nieuwe technologieën en de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie