Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 36096 - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt
Document­datum 10-06-2022
Publicatie­datum 14-06-2022
Nummer KST360963
Kenmerk 36096, nr. 3
Commissie(s) Justitie en Veiligheid (JV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 096

Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2022

Op 18 mei jl. ontving ik het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid om een kabinetsreactie op de initiatiefnota «Recht doen waar recht ontbreekt» (Kamerstuk 36 096, nr. 2), en om deze uiterlijk 15 juni 2022 aan de Kamer te zenden.

Hierbij deel ik uw Kamer mee dat de gevraagde kabinetsreactie in voorbereiding is. Gelet op de vele punten in de initiatiefnota en de benodigde afstemming is het niet haalbaar om aan de voorgestelde termijn te voldoen. Ik ben - zoals toegezegd tijdens het plenaire debat op 12 mei - voornemens om de kabinetsreactie begin juli aan uw Kamer te sturen.

De Minister voor Rechtsbescherming,

F.M. Weerwind

kst-36096-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 096, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.