Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander” (35952) - Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35952 - Initiatiefnota “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”; Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander” (Kamerstuk 35952)
Document­datum 04-02-2022
Publicatie­datum 07-02-2022
Nummer KST359523
Kenmerk 35952, nr. 3
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 952

Initiatiefnota van het lid Van Baarle over «Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander»

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2022

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Handelingen II 2021/22, nr. 14, item 7, blz. 5) heeft het lid Van Baarle een initiatiefnota over eeuwigdurende grafrust1 aangeboden aan mijn ambtsvoorganger, die daarop heeft toegezegd hier zorgvuldig naar te kijken en ook te zullen reageren2.

Om tot een zorgvuldige kabinetsreactie te komen op de initiatiefnota, acht ik nader onderzoek naar de concrete behoefte en mogelijke knelpunten bij eeuwigdurende grafrust wenselijk. De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn inmiddels in gang gezet. Mijn inzet is om dit onderzoek voor het zomerreces aan uw Kamer aan te bieden, zodat ik de uitkomsten, als zij daar aanleiding toe geven, kan betrekken bij het wetsvoorstel ter modernisering van de Wet op de lijkbezorging. In de kabinetsreactie zal ik uitsluitsel geven over eventuele wetswijziging naar aanleiding van het onderzoek. Ik verwacht het wetsvoorstel eind dit jaar aan uw Kamer aan te kunnen bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

H.G.J. Bruins Slot

1    Kamerstuk 35 952, nr. 2

2    Bijlage bij Handelingen II 2021/22, nr. 15, item 11

kst-35952-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 952, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.