Wetswijziging publieke gezondheid

Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV) i, gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021, 10:12.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

bijna twee jaar lang gaat de Nederlandse bevolking niet alleen gebukt onder een grillig virus, maar ook onder een grillig regeringsbeleid. Je zou haast gaan denken, waar je mee om gaat raak je mee besmet. En van die besmettingen moeten we juist af.

Vandaar dat de Minister komt met een voorstel met als doel het aantal besmettingen te reduceren. Dit door het coronatoegangsbewijs breder in te zetten dan enkel de toegang tot evenementen, de horeca, cultuur en sport.

Nu al is het niet meer aan de orde om frank en vrij een terrasje pakken, terwijl de kans op besmetting in de buitenlucht vrijwel nihil is.

En daar komt nu bij, dat toegang tot niet essentiële winkels en diensten enkel geschied onder voorwaarden.

Als het aan de Minister ligt krijg je ook dáár enkel toegang als je hersteld bent van Corona, of gevaccineerd bent tegen Corona of getest bent op Corona.

Nu kan je discussiëren over wat essentieel is. De Minister geeft aan dat daar producten en diensten onder vallen gericht op de eerste levensbehoeften. Je zou verwachten dat daar ook het verdienen van je eigen brood onder valt.

Vrz, nu begrijp ik dat een bezoek aan de kapper niet voor iedereen essentieel is, maar deelnemen aan een belangrijk sollicitatiegesprek met een verwilderde haardos kan iemand diep ongelukkig maken. Dit bovenop alle Corona stress kan mensen wel mentaal over de rand duwen.

Vrz, de bevolking is steeds voor gehouden dat vaccinatie dé weg was terug naar normaal. Het beleid werd vol ingezet op vaccinatie.

We zouden ons uit de crisis prikken. Na het dansen met Jansen kwamen de jongeren van een koude kermis thuis. Het wordt langzamerhand pijnlijk duidelijk, dat de bescherming van de vaccins sneller afneemt dan men voor ogen had. De besmettingen lopen in hard tempo op en óók gevaccineerden worden positief getest.

Je zou hier uit kunnen concluderen dat het niet duidelijk is wat de effecten zijn van de vaccins op de korte termijn óf dat de bevolking onjuist is voorgelicht.

Graag een reactie van de Minister.

Daar er aan de hand van het aantal besmettingen ingrijpende beslissingen worden genomen verplicht ons de vraag te stellen:

is positief getest zijn, hetzelfde als besmettelijk zijn?

Besmettelijk zijn heeft namelijk óók te maken met de virusload van de betreffende persoon.

Afhankelijk van de wijze van testen kan je de gevoeligheid voor detectie opschroeven door tijdens het testen het aantal vermeerderingscycli te verhogen. Iemand kan dan positief getest worden zonder dat er sprake is van een infectieus virus.

Daarom de volgende vragen aan de Minister:

Hoeveel vermeerderingscycli worden er gedraaid en bij welke cyclus wordt de test uitgelezen?

En is er vanaf het begin af aan eenduidig getest? Wordt er gewerkt met een Standard Operation Procedure zodat men de data met elkaar kan vergelijken? Zo ja sinds wanneer wordt er met een standaard procedure gewerkt, hoe wordt deze geborgd en wat houdt deze standaard procedure in?

Graag een reactie van de Minister.

Nu dat er zowel gevaccineerden als ongevaccineerden een positief testresultaat kunnen hebben, kan je je serieus afvragen of een bredere inzet van het coronatoegangsbewijs leidt tot minder besmettingen.

Of leidt het juist tot meer besmettingen? Gevaccineerden kunnen immers óók positief testen en ook nog overal onbezorgd zonder testen binnen wandelen.

En zo schiet dit wetsvoorstel zijn doel voorbij en leidt enkel tot schijnveiligheid.

Zo zijn óók het OMT en de Raad van State niet zeker van het realiseren van het beoogde doel en houden een slag om de arm.

Volgens het OMT is de bredere inzet van het coronatoegangsbewijs een gerichte maatregel dat effect kan hebben op de doorgifte van het virus.

De Raad van State geeft aan dat het wetsvoorstel een bijdrage kan leveren om de besmettingscijfers terug te dringen.

Hun standpunt is niet onlogisch gezien het feit dat het aantal besmettingen niet beperkt blijft tot ongevaccineerden. Het aantal besmettingen onder gevaccineerden loopt zelfs langzaam op.

Vrz, het OMT heeft vanaf het begin van de Corona crisis een grote rol gespeeld.

Het OMT vergadert achter gesloten deuren, waar vervolgens een advies uitrolt. Adviezen worden mede gebaseerd op prognoses en de modellen van het RIVM, wat de zaak nog complexer maakt en nog moeilijker te doorgronden.

Want wat gaat er in die modellen en wat komt er uit? Wie het weet mag het zeggen.

Wetenschappelijke onderbouwing van de OMT adviezen ontbreken. Daardoor is het onduidelijk of de adviezen gebaseerd zijn op een mening van de experts of op hard wetenschappelijk onderzoek.

Eric Jan Wagenmakers, hoogleraar methodologie aan de Universiteit van Amsterdam vroeg zich, in dit kader, dan ook af in hoeverre die adviezen vertrouwd moeten worden.

Er sijpelt steeds meer naar buiten dat er meningsverschillen zijn binnen het OMT.

Binnen de blackbox begint het te broeien.

En de 'comfort zone' ,die het kabinet voor zich zelf heeft gecreëerd middels het afschuiven van maatregelen op het OMT, begint te schuren. Want laten we niet vergeten indien in de toekomst blijkt dat er eventueel onjuiste beleidsbesluiten zijn genomen zit het OMT met de broek tussen de ketting. Zij kan zich amper verweren en kan zo maar eindigen als zondebok.

Het lijkt er op dat een deel van de experts die betrokken zijn bij het OMT zich ongemakkelijk begint te voelen. Zo vindt de Groningse microbioloog Alex Friedrich dat er meer transparantie moet zijn over het verloop van de interne discussies van het OMT.

Gommers pleit ervoor om de vergaderingen van het OMT openbaar te maken.

Hij zegt, ik citeer: „Het OMT, en die vergaderingen, en die adviesbrief, dat is prima. Maar waar ik moeite mee heb is dat het demissionair kabinet soms uitingen doet als zijnde van het OMT. Ook in het nieuws, alsof wij dat gezegd hebben. Dat is niet zo, en dat kun je niet corrigeren.” einde citaat

Vrz, momenteel is niét te controleren waarop het OMT haar adviezen baseert en ook niét te controleren of de onderliggende gegevens van die adviezen een getrouw beeld geven van de werkelijkheid.

In diezelfde beslotenheid van het OMT wordt wél de basis gelegd voor verstrekkende maatregelen die grondrechten bedreigen, het recht op lichamelijke integriteit , het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het eigendomsrecht.

En dan heb ik het nog niet eens over gelijke behandeling.

En dan nog een punt, hoe zit het met belangenverstrengeling?

Follow the money meldt het volgende in verband met eventuele belangenverstrengeling in relatie tot OMT leden:

tegen één lid loopt een onderzoek wegens belangenverstrengeling en het verdienen van miljoenen door zijn eigen advies.

Een ander lid adviseert over het testbeleid en over de inzet van sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf. Maar dat financiële belang heeft hij niet gemeld.

Weer een ander lid heeft patent op een beademingsapparaat. In 2016 zat hij in het onderzoek voor beademingsapparatuur, gefinancierd door de bedrijven Demcon en Dräger. Dat zijn precies de bedrijven waar de staat in het voorjaar van 2020 voor miljoenen aan beademingsapparatuur kocht. In totaal kocht alleen al de Nederlandse staat voor 100 miljoen aan apparatuur.

Is de Minister hiervan op de hoogte? Zo ja klopt deze berichtgeving?

Zo nee, is de Minister bereid om hier een nader onderzoek naar te doen?

En hebben alle OMT leden een belangenverklaring ondertekend?

Graag een reactie van de Minister

Kortom die blackbox moet worden open gewrikt.

Die OMT vergaderingen moeten openbaar worden.

Die OMT vergaderverslagen moeten worden vrij gegeven en die OMT adviezen voorzien worden van wetenschappelijke onderbouwing, zodat het Parlement zijn werk kan doen.

Graag een reactie van de Minister.

Namens de PVV fractie overweeg ik om hierover diverse motie's over in te dienen.

Vrz, in feite kan deze Kamer enkel besluiten over dit wetsvoorstel op het moment dat er volledige transparantie wordt gegeven over de totstandkoming van de adviezen van het OMT.

Ik roep dan ook de Minister op om per direct de verslagen openbaar te maken en ons te voorzien van de wetenschappelijk onderbouwing van de adviezen.

Vrz, de PVV fractie ziet uit naar de reactie van de Minister.