Openbare verslaglegging per land: grote multinationals moeten transparanter zijn

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 28 september 2021.

De Raad heeft vandaag zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het voorstel voor een richtlijn inzake openbaar­making van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren, ofwel de "richtlijn openbare verslag­legging per land". Daarmee is de weg voor definitieve aanneming geëffend. De aanneming van het Raads­standpunt volgt op een voorlopig akkoord met het Europees Parlement van afgelopen juni.

Transparantie is essentieel voor een goede werking van de interne markt. Ik ben blij dat we onze ambities voor fiscale transparantie hebben opgevoerd. Volgens deze richtlijn moeten multinationals verslag uitbrengen over waar zij hun winst maken en waar zij hun belasting betalen. Dit is meer dan ooit van cruciaal belang, willen we zorgen voor een eerlijk economisch herstel van de pandemie.

Zdravko Počivalšek, minister van Economische Ontwikkeling en Technologie van Slovenië

De richtlijn openbare verslag­legging per land moet de transparantie van grote multinationals vergroten. Multinationals met inkomsten van meer dan € 750 miljoen zullen de door hen verschuldigde winstbelasting in een speciaal rapport openbaar moeten maken. Voor het eerst zullen voor niet-Europese multinationals die via hun dochter­ondernemingen en bijkantoren in de EU actief zijn, dezelfde verslagleggings­verplichtingen gelden als voor EU-multinationals.

De verslaglegging gebeurt binnen 12 maanden na de balans­datum van het betrokken boek­jaar. Bedrijven kunnen onder bepaalde omstandigheden uitstel van openbaarmaking van maximaal 5 jaar krijgen.

Ook wordt in de voorgestelde richtlijn bepaald wie de verantwoordelijkheid draagt voor naleving van de openbaar­makingsplicht.

Achtergrond en volgende stappen

Het richtlijnvoorstel dateert van april 2016 en maakt deel uit van het actieplan van de Europese Commissie voor een eerlijker vennootschaps­belasting­stelsel.

Het Europees Parlement nam zijn standpunt in eerste lezing op 27 maart 2019 aan. De onderhandelingen tussen Raad en Parlement gingen in maart 2021 van start en leidden tot een voorlopig akkoord op 1 juni 2021. Punten zoals de omzettingstermijn en de vrijwaringsbepaling worden momenteel afgerond.

De volgende stap is de formele goedkeuring van het voorlopige akkoord door het Parlement. Daarna zal de richtlijn in werking treden, op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf de inwerking­treding hebben de lidstaten 18 maanden om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers