Conclusies Raad Ecofin - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

Conclusies Raad Ecofin

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2020.

Voornaamste resultaten

Faciliteit voor herstel en veerkracht

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dat is het belangrijkste instrument van het herstelpakket van € 750 miljard waarover de EU-leiders het in juli eens werden.

Om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken en om de EU-economieën duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de uitdagingen van de groene en de digitale transitie, moeten de lidstaten hervormen en investeren. Doel van de faciliteit is daaraan grootschalige steun te verlenen. De faciliteit zal de lidstaten een combinatie van subsidies (€ 312,5 miljard) en leningen (€ 360 miljard) aanbieden.

De voorbije maanden is in de Raad uitvoerig gedebatteerd over het verordeningsvoorstel over de instelling van dit instrument. De ministers hebben nu de knelpunten besproken, onder meer governance, controlesystemen, en de uitdagingen waarop de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten een antwoord moeten bieden, willen ze -steun uit de faciliteit ontvangen.

Het Comité van permanente vertegenwoordigers zal het politieke akkoord dat vandaag is bereikt omvormen tot een formeel mandaat voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Het standpunt van de Raad zal het voorzitterschap sturing bieden tijdens die onderhandelingen. Bedoeling is zo snel mogelijk tot een akkoord te komen.

Olaf Scholz, minister van Financiën en vicekanselier van Duitsland

Als voorzitterschap zijn we heel blij met het akkoord onder de lidstaten over de faciliteit voor herstel en veerkracht. We liggen op schema. De faciliteit is een onmisbare schakel in onze inspanningen om de impact van de COVID-19-crisis op te vangen. Ze zal de lidstaten helpen te herstellen van de crisis, en tegelijk aanzetten tot investeringen in de groene en digitale transitie en in de voorbereiding van hun economieën op de toekomst. We hopen dat we de wetgevingsprocedure met het Europees Parlement zo snel mogelijk tot een goed einde kunnen brengen. Er is geen tijd te verliezen.

Olaf Scholz, minister van Financiën en vicekanselier van Duitsland

Conclusies van de Europese Raad, 17-21 juli 2020

Herstelplan voor Europa (achtergrond­informatie)

Digitale financiering

De ministers hebben gedebatteerd over het pakket digitaal geldwezen dat de Commissie heeft gepresenteerd, met onder meer:

een strategie voor het digitale geldwezen en een strategie voor retailbetalingen

wetgevingsvoorstellen over cryptoactiva en de digitale operationele veerkracht van de financiële sector

Het pakket moet de Europese financiële sector competitiever en innoverender maken. Consumenten moeten meer keuzemogelijkheden in financiële diensten en moderne betalingsoplossingen krijgen, zonder dat consumentenbescherming en de financiële stabiliteit in het gedrang komen.

Het debat spitste zich toe op retailbetalingen. Hoewel er op dat gebied de afgelopen jaren veel is verbeterd, is de EU-markt nog steeds versnipperd en grotendeels afhankelijk van grote mondiale spelers. De ministers spraken in grote lijnen hun steun uit voor het pakket, ook voor de Commissiestrategie voor retailbetalingen, en benadrukten dat in het digitale geldwezen moet worden gestreefd naar een sterk en soeverein Europa.

Het voorzitterschap verklaarde dat het grondig aan de slag zal gaan met de wetgevingsvoorstellen over cryptoactiva en operationele veerkracht, zodat met deze dossiers zo veel mogelijk vorderingen worden gemaakt.

Pakket digitaal geldwezen (Europese Commissie)

Kapitaalmarktenunie

De Commissie heeft ook toelichting gegeven bij haar mededeling over een nieuw actieplan voor de kapitaalmarktenunie. In aansluiting daarop hebben de ministers hierover van gedachten gewisseld.

Het actieplan van de Commissie omvat 3 sleuteldoelstellingen:

financiering toegankelijker maken voor EU-bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, zodat het economisch herstel van de EU groen, digitaal, inclusief en veerkrachtig is

de EU nog veiliger maken als ruimte waar mensen kunnen sparen en beleggen voor de lange termijn

de nationale kapitaalmarkten integreren tot een echte EU-brede eengemaakte markt voor kapitaal

De Commissie stelt 16 gerichte maatregelen voor om deze doelstellingen te bereiken en een voltooide kapitaalmarktenunie werkelijk dichterbij te brengen.

De ministers gaven hun algemene oordeel over het nieuwe actieplan, en verklaarden wat hun prioriteiten zijn voor de beginselen en maatregelen in de Commissiemededeling. Het voorzitterschap zal hun opmerkingen meenemen in conclusies over de kapitaalmarktenunie, die het in december ter aanneming zal voorleggen.

Actieplan voor de kapitaalmarktenunie (EUR-Lex)

Europees Semester

De ministers hebben gesproken over de lessen van het Europees Semester 2020 en over de verdere aanpak wat betreft het herstel van de COVID-19-crisis. Daarbij stonden de toekomstgerichte elementen van het Europees Semester centraal, bijvoorbeeld de wijzigingen die volgend jaar in het Europees Semester zullen worden doorgevoerd in het licht van de faciliteit voor herstel en veerkracht .

Infographic - Benoeming van de directie van de ECB

Benoeming van de ECB‑directie Zie volledige infographic

Overige punten

Het voorzitterschap heeft de ministers ingelicht over de vooruitgang met de huidige wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten. Het voorzitterschap lichtte daaruit onder meer het herstelpakket voor de kapitaalmarkten, dat mee steun zal bieden voor een snel economisch herstel, en de herziening van de benchmarkverordening. Dankzij die herziening zullen de regelgevende instanties van de EU kunnen reageren op de mogelijke stopzetting van relevante benchmarks in de EU of in derde landen, om zo de financiële stabiliteit te beschermen.

Het voorzitterschap liet de ministers ook weten welke stappen er volgen nu de Eurogroep haar steun heeft uitgesproken voor Frank Elderson als nieuw directielid van de Europese Centrale Bank. De aanbeveling van de Raad over de benoeming van Elderson zal volgens de schriftelijke procedure worden aangenomen. Daarop zal de Europese Raad het nieuwe lid definitief benoemen, na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de ECB.

Directie ECB: Eurogroep steunt kandidatuur Frank Elderson (persmededeling Eurogroep, 5 oktober 2020)

De ministers maakten ook de balans op van de voorbereiding van de top van de ministers van Financiën en presidenten van de centrale banken van de G20 op 14 oktober en de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC) op 15 en 16 oktober. Ze gingen ook in op het resultaat van de oproep tot voordrachten voor een Europese kandidaat-IMFC-voorzitter.

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-ECOFIN-061020

Videoconferentie

6 oktober 2020

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN