COM(2020)362 EU
Voorstellen wijzigen bijlage Verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het indienen, namens de Europese Unie, van voorstellen tot wijziging van bijlage IV bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan met het oog op de 15e vergadering van de Conferentie van de partijen en betreffende het standpunt van de Europese Unie over de voorstellen van andere partijen tot wijziging van bijlage IV en andere bijlagen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of proposals to amend Annex IV to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal with a view to the 15th meeting of the Conference of the Parties, and on the position of the European Union on proposals by other Parties to amend Annex IV and other annexes
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)362 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)362
Procedurenummer i 2020/0167(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0362

2.

Key dates

Document 07-08-2020
Online publicatie 07-08-2020
Besluit 24-11-2020; Besluit 2020/1829
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-12-2020; PB L 409 p. 28-33

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.