Europees btw-stelsel sterker tegen fraude in e-commerce en beter voor groei van kleine bedrijven - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Europees btw-stelsel sterker tegen fraude in e-commerce en beter voor groei van kleine bedrijven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

Het btw-stelsel van de EU wordt verbeterd om fraude in de e-commercesector aan te pakken. De lidstaten hebben vandaag overeenstemming bereikt over nieuwe regels die daarvoor zorgen. Fraudebestrijdingsautoriteiten zullen voor het eerst kunnen gebruikmaken van gegevens over onlineaankopen en daarmee btw-fraude aanpakken. Naar schatting wordt er in deze sector in de EU jaarlijks voor 5 miljard euro gefraudeerd.

De ministers van Financiën van de EU hebben vandaag ook andere besluiten op het gebied van de btw genomen. Zo wordt de administratieve rompslomp voor middelgrote en kleine bedrijven (mkb) verminderd en worden de btw- en accijnsregels voor de strijdkrachten van de EU-lidstaten vereenvoudigd.

“De Commissie heeft de afgelopen vijf jaar een reeks voorstellen ingediend en daarmee geleidelijk uitstekende resultaten geboekt: het btw-stelsel van de EU is vereenvoudigd, er zijn minder mogelijkheden tot fraude en het is bonafide bedrijven gemakkelijker gemaakt. Het is duidelijk dat de lidstaten ook achter deze doelstellingen staan, en ik hoop dat deze dynamiek kan leiden tot een grootschalige hervorming van de volledige wetgeving die aan het stelsel ten grondslag ligt”, aldus Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane.

Btw-gerelateerde betalingsgegevens ter bestrijding van fraude in de e-commercesector

Dankzij de nieuwe regels waarover vandaag overeenstemming is bereikt, kunnen de lidstaten btw-fraude in de e-commerce beter bestrijden doordat fraudebestrijdingsdeskundigen in de EU-lidstaten toegang krijgen tot voor de btw relevante gegevens die in het bezit zijn van betalingsintermediairs. Daartoe behoren verstrekkers van kredietkaarten en automatische afschrijvingen, die betrokken zijn bij meer dan 90 % van de onlineaankopen in de EU. In de praktijk houdt dat in dat betalingsdienstaanbieders bepaalde betalingsgegevens over grensoverschrijdende verkooptransacties aan de autoriteiten van de lidstaten moeten verstrekken. Specialisten op het gebied van fraudebestrijding (het Eurofisc-netwerk) krijgen dan toegang tot die gegevens en kunnen deze analyseren.

Zo worden onlineverkopers uit de EU en daarbuiten identificeerbaar wanneer zij niet aan de btw-verplichtingen voldoen.

In de EU en daarbuiten is al gebleken dat samenwerking op basis van soortgelijke bepalingen tastbare resultaten kan opleveren in de strijd tegen fraude in de e-commercesector. De nieuwe regels moeten nu door het Europees Parlement worden bevestigd en kunnen dan in januari 2024 in werking treden.

Eenvoudigere btw-regels voor het mkb

De ministers van Financiën van de EU hebben ook een politiek akkoord bereikt over een actualisering van de reeds bestaande bijzondere btw-regels voor het mkb in de EU, die meer mogelijkheden bieden voor grensoverschrijdende activiteiten. Dankzij de nieuwe regeling worden de bureaucratie en de administratieve lasten voor kleine bedrijven verminderd en wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor bedrijven, ongeacht waar zij in de EU zijn gevestigd. Daarmee wordt een einde gemaakt aan de lappendeken aan drempels die in de EU worden toegepast voor btw-vrijstelling.

De nieuwe regels zorgen voor een uniforme drempel van 85 000 euro binnenlandse omzet voor bedrijven die alleen in hun eigen lidstaat zaken doen. Voor middelgrote en kleine bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, geldt een EU-brede omzetdrempel van 100 000 EUR om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat. Ook wat betreft registratie en verslaglegging worden de btw-verplichtingen voor in aanmerking komende middelgrote en kleine bedrijven vereenvoudigd. De nieuwe en verbeterde btw-regeling voor middelgrote en kleine bedrijven moet in januari 2024 in werking treden.

Eenvoudigere btw-regeling voor strijdkrachten van lidstaten

De Europese Commissie is ook verheugd dat er vandaag overeenstemming is bereikt over belastingvrijstellingsmaatregelen die gemeenschappelijke defensie-inspanningen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU vergemakkelijken. Met de nieuwe regels worden leveringen aan strijdkrachten vrijgesteld van btw en accijnzen wanneer zij buiten hun eigen lidstaat worden ingezet en deelnemen aan een Europese defensie-inspanning.

IP/19/6232

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail