Visumliberalisering: Commissie brengt verslag uit over het nakomen van de vereisten voor visumvrijstelling door de landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 30 september 2020
kalender

Visumliberalisering: Commissie brengt verslag uit over het nakomen van de vereisten voor visumvrijstelling door de landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 19 december 2018.

*

De Commissie brengt vandaag een verslag uit waarin zij beoordeelt of de landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië) en van het Oostelijk Partnerschap i (Georgië, Moldavië en Oekraïne) nog steeds voldoen aan de benchmarks voor visumliberalisering. Het jaarlijks verslag wijst uit dat de betrokken landen nog steeds aan de vereisten voor visumliberalisering voldoen, maar dat in een aantal landen op specifieke gebieden optreden geboden is om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. In bepaalde gevallen moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen.

Dimitris Avramopoulos i, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Visumvrij reizen van en naar onze partners van de Westelijke Balkan en in Oost-Europa is een belangrijke verworvenheid, die alle betrokkenen ten goede komt. Maar het brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen mee. Ik stel tevreden vast dat alle betrokken landen hun verplichtingen nog steeds nakomen, maar dring er ook op aan snel meer in het werk te stellen om irreguliere migratie terug te dringen en corruptie en georganiseerde criminaliteit te bestrijden.”

Visumvrij reizen brengt voor Europa en haar partners grote voordelen mee, die de sociale, culturele en economische banden versterken. De regeling vereist ook dat de vooruitgang die is geboekt in het kader van de dialogen over visumliberalisering wordt vastgehouden en dat migratie en veiligheid goed worden beheerd. Het verslag van vandaag volgt op de aanbevelingen van de Commissie van december 2017 en geeft een overzicht van de maatregelen die de betrokken landen het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Nadere inspanningen nodig om irreguliere migratie tegen te gaan

Alle acht landen hebben maatregelen genomen om irreguliere migratie tegen te gaan, maar zullen zich moeten blijven inzetten voor betere en duurzame resultaten:

  • de irreguliere migratie uit Oekraïne, Servië en Bosnië en Herzegovina naar de EU blijft omvangrijk en ook het toenemende aantal ongegronde asielaanvragen in de EU van Moldavische en Georgische burgers geeft aanleiding tot bezorgdheid;
  • Albanië heeft doeltreffende maatregelen tegen irreguliere migratie genomen, waardoor het aantal asielaanvragen in de eerste helft van 2018 met 32% is afgenomen. Dit werk moet nu worden voortgezet en verder verbeterd;
  • er moeten meer inspanningen worden geleverd om tot volledige aanpassing aan het EU-visumbeleid te komen. Servië heeft de visumvrije status voor Iran beëindigd, maar andere landen met visumvrije toegang tot Servië blijven een reden tot zorg;
  • Met alle landen verloopt de samenwerking inzake overname en terugkeer soepel. Niettemin is de samenwerking bij alle acht landen voor enige verbetering vatbaar, met name waar het gaat om de overname van onderdanen van derde landen - dit geldt in het bijzonder voor Servië.

Nauwe samenwerking van de Europese grens- en kustwacht i met de partners van de Westelijke Balkan draagt bij tot de beheersing van irreguliere migratie. De eerste statusovereenkomst is ondertekend met Albanië, terwijl Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië hun overeenkomsten hebben geparafeerd en voor Montenegro en Bosnië en Herzegovina de procedures momenteel worden afgerond.

Bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie moet worden opgevoerd

De maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad ten spijt, dienen alle acht landen nog meer inspanningen te leveren. Met name Moldavië en Oekraïne moeten onmiddellijk optreden tegen corruptie:

  • georganiseerde criminele groepen uit de acht landen houden zich in de EU bezig met uiteenlopende criminele activiteiten, zoals smokkel van illegale goederen, eigendomsdelicten, witwassen, mensenhandel, drugshandel, migrantensmokkel en cybercriminaliteit;
  • hoewel Moldavië enige maatregelen heeft genomen om witwassen aan te pakken (zoals vermeld in het eerste verslag van december 2017), moet het land onmiddellijk stappen ondernemen om corruptie met spoed te bestrijden;
  • Oekraïne moet corruptie krachtiger aanpakken om de volledige uitvoering en duurzaamheid van eerdere hervormingen te waarborgen en gevolg te geven aan de resterende aanbevelingen van december 2017.

Volgende stappen

De Commissie zal toezien op de verdere naleving van de vereisten voor visumliberalisering en ten minste eenmaal per jaar verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Met het verslag van vandaag komt de Commissie haar verplichting na om in het kader van het in maart 2017 goedgekeurde versterkte mechanisme voor opschorting van de visumvrijstelling erop toe te zien dat derde landen blijven voldoen aan de vereisten voor visumliberalisering en ten minste een keer per jaar verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad. Het verslag van vandaag is het tweede dat wordt uitgebracht via het mechanisme voor opschorting van de visumvrijstelling (het eerste werd gepubliceerd in december 2017).

De beoordeling van de benchmarks voor visumliberalisering moet plaatsvinden voor landen die de dialogen over visumliberalisering volgens de relevante actieplannen en routekaarten met succes hebben afgerond, d.w.z. landen van de Westelijke Balkan en landen van het Oostelijk Partnerschap. Het verslag is toegespitst op de gebieden waarop meer moet gebeuren om duurzame vooruitgang te boeken.

Burgers van Montenegro, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen sinds december 2009 zonder visum naar de EU reizen. Voor de burgers van Albanië en Bosnië en Herzegovina is de visumvrije regeling eind 2010 in werking getreden. In april 2014, maart 2017 en juni 2017 volgden respectievelijk Moldavië, Georgië en Oekraïne.

Meer informatie

Verslag over het nakomen van de vereisten voor visumvrijstelling: Vragen en antwoorden

Tweede verslag in het kader van het visumopschortingsmechanisme

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het tweede verslag in het kader van het visumopschortingsmechanisme

IP/18/6819

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail