Brief regering; Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij - Initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35068 - Initiatiefnota over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij; Brief regering; Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij
Document­datum 11-12-2018
Publicatie­datum 12-12-2018
Nummer KST350683
Kenmerk 35068, nr. 3
Commissie(s) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 068

Initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2018

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij per brief van 8 november jl. verzocht om een kabinetsreactie op de Initiatiefnota, ingediend door het lid Dik-Faber (CU) over de verbinding boer(in)-burger voedsel dichterbij (Kamerstuk 35 068). Helaas vergt de afstemming met diverse partijen over de initiatiefnota meer tijd dan voorzien.

Zo spoedig mogelijk na het kerstreces ontvangt u de kabinetsreactie op deze initiatiefnota.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

kst-35068-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 068, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.