COM(2018)526 - Machtiging van zeven lidstaten om de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van int. kinderontvoering te aanvaarden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

COM(2018)526 EUe
Machtiging van zeven lidstaten om de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van int. kinderontvoering te aanvaarden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Austria, Cyprus, Croatia, Luxembourg, Portugal, Romania and the United Kingdom to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)526 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)526
Procedurenummer i 2018/0276(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0526

2.

Key dates

Document 06-07-2018
Online publicatie 06-07-2018
Besluit 18-02-2019; Besluit 2019/305
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-02-2019; PB L 51 p. 9-10

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.