1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 788 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.04.2021  Standpunt EU in te nemen over wijziging van bijlage III Verdrag van Rotterdam inzake toestemmingen voor gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale ...
Besluit com(2021)194
 
13.04.2021  Tijdens de 10e vergadering bij het Verdrag van Stockholm persistente organische verontreinigende stoffen namens EU in te nemen standpunt tav het voorstel wijziging ...
Besluit com(2021)174
 
24.03.2021  Machtigen Commissie om namens de EU te onderhandelen over wijziging van het Verdrag inzake behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa.
Aanbeveling com(2021)136
 
17.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een Verordening tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE).
com(2021)128
 
09.03.2021  Toepassing van Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verslag com(2021)109
 
21.01.2021  EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives.
ini(2020)2273
 
08.01.2021  Tweede “Vooruitzichten voor schone lucht”.
Verslag com(2021)3
 
15.12.2020  Voorstel, namens de EU, inzake de methode voor aanpassingen rekening houdend met wijzigingen in EU-lidmaatschap ikv het Verdrag over grensoverschrijdende ...
Besluit com(2020)801
 
10.12.2020  Batteries and waste batteries.
Verordening com(2020)798
 
26.10.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking).
com(2020)669
 
15.10.2020  Stand van de natuur in de EU Verslag over Van en trends voor soorten en typen habitats die onder de vogel- en de habitatrichtlijn vallen, in de periode 2013 - 2018.
Verslag com(2020)635
 
14.10.2020  Verbetering van de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden in de EU en haar lidstaten.
Mededeling com(2020)643
 
14.10.2020  Algemeen milieuactieprogramma voor de EU voor de periode tot en met 2030.
Besluit com(2020)652
 
14.10.2020  Strategie voor duurzame chemische stoffen Op weg naar een gifvrij milieu.
Mededeling com(2020)667
 
02.10.2020  Tweejaarlijks verslag voor de periode maart 2017 - februari 2019 i.kv. de EU-houtverordening.
Verslag com(2020)629
 
17.09.2020  The Arctic: opportunities, concerns and security challenges.
ini(2020)2112
 
10.09.2020  Tiende verslag over de stand van de uitvoering en de uitvoeringsprogramma’s (voorgeschreven in art. 17 Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk ...
Verslag com(2020)492
 
17.08.2020  Verslag uit hoofde van artikel 19, lid 1, verordening 2017/852 vereiste evaluaties inzake het gebruik van kwik in tandheelkundig amalgaam en producten.
Verslag com(2020)378
 
03.08.2020  Gedelegeerde handelingen Commissie onder Richtlijn 2015/2193 inzake beperking emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote ...
Verslag com(2020)351
 
24.07.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).
Verslag com(2020)334
 
10.07.2020  Verslag 2018 uitvoering van het Flegt-vergunningensysteem zoals voorzien in Verordening 2173/2005 inzake de opzet van een vergunningensysteem voor de invoer van hout in ...
Verslag com(2020)307
 
26.06.2020  Vooruitgang bij de uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen.
Verslag com(2020)266
 
25.06.2020  Uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie (Richtlijn 2008/56/EC).
Verslag com(2020)259
 
20.05.2020  EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 De natuur terug in ons leven brengen.
Mededeling com(2020)380
 
15.04.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende minimumeisen voor hergebruik van water.
com(2020)125
 
11.03.2020  Nieuw actieplan voor een circulaire economie Voor een schoner en concurrerender Europa.
Mededeling com(2020)98
 
13.02.2020  Liability of companies for environmental damage.
ini(2020)2027
 
05.02.2020  Uitvoering van Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt in de lidstaten van de EU.
Verslag com(2020)15
 
05.02.2020  Verslag uit 2019 inzake de statistische gegevens over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden in de lidstaten van de EU tijdens de jaren 2015-2017.
Verslag com(2020)16
 
30.01.2020  Uitvoering van richtlijn 2000/53/eg betreffende autowrakken voor de periode 2014-2017.
Verslag com(2020)33
 
10.01.2020  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1007/2009, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1775, bettreffende de handel in zeehondenproducten.
Verslag com(2020)4
 
17.12.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 1007/2009, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1775 betreffende de handel in ...
Verslag com(2019)630
 
23.07.2019  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EP, THE COUNCIL, THE EESC AND THE COR Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests.
Mededeling com(2019)352
 
04.06.2019  Jaarlijks syntheseverslag voor het jaar 2017 betreffende de uitvoering van het Flegt-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de EG.
Verslag com(2019)249
 
24.05.2019  Evaluatie van de voortgang betreffende de implementatie van de EU-strategie voor groene infrastructuur.
Verslag com(2019)236
 
15.05.2019  Evaluatie van het 7e milieuactieprogramma.
Verslag com(2019)233
 
09.04.2019  Uitvoering en de effecten op het milieu en de werking van de interne markt van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's.
Verslag com(2019)166
 
05.04.2019  Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2019: een Europa dat zijn burgers beschermt en hun levenskwaliteit verbetert.
com(2019)149
 
11.03.2019  Strategische aanpak van de EU van geneesmiddelen in het milieu.
Mededeling com(2019)128
 
04.03.2019  Uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie.
Verslag com(2019)190
 
26.02.2019  Uitvoering van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) Tweede stroomgebieds­beheersplannen Eerste ...
Verslag com(2019)95
 
19.02.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse ...
Verslag com(2019)85
 
18.02.2019  Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden door de Commissie inzake de houtverordening.
Verslag com(2019)86
 
24.01.2019  Verslag m.b.t. nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen bij gebruik ...
Verslag com(2019)13
 
04.01.2019  Evaluatie en bijwerking van het tweede Uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Verordening nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende ...
Verslag com(2018)848
 
17.12.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2008/105/EG inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid.
Verslag com(2018)847
 
30.11.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2173/2005 inzake de opzet van een Flegt-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de EG ...
Verslag com(2018)778
 
22.11.2018  Uitvoering verordening over de overbrenging van afvalstoffen - productie, verwerking en grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke en andere afvalstoffen, ...
Verslag com(2018)762
 
24.10.2018  Voortgangsverslag inzake de tenuitvoerlegging van het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten.
Verslag com(2018)711
 
17.10.2018  Samenvatting van het samenvattende verslag betreffende de werking van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Verslag com(2018)697