1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 232 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.11.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de ...
Verordening com(2021)722
 
25.11.2021  Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie.
Verordening com(2021)723
 
25.11.2021  Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point.
Richtlijn com(2021)724
 
25.11.2021  Wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point.
Verordening com(2021)725
 
25.11.2021  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten.
Richtlijn com(2021)726
 
25.11.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een ...
Verordening com(2021)727
 
25.11.2021  Wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en ...
Richtlijn com(2021)721
 
25.11.2021  The impact of new technologies on taxation: crypto and blockchain.
ini(2021)2201
 
25.11.2021  Financial Activities of the European Investment Bank - annual report 2021.
ini(2021)2203
 
27.10.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de prudentiële behandeling van bepaalde groepen van mondiaal systeemrelevante ...
Verordening com(2021)665
 
27.10.2021  Wijziging van Richtlijn 2013/36/EU wat betreft toezichtsbevoegdheden, sancties, bijkantoren uit derde landen en ecologische, sociale en governancerisico’s.
Richtlijn com(2021)663
 
27.10.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 inzake vereisten inzake kredietrisico, risico van kredietwaarderings­aanpassing, operationeel risico, marktrisico en output ...
Verordening com(2021)664
 
07.10.2021  Banking Union - annual report 2021.
ini(2021)2184
 
22.09.2021  Wijziging van Richtlijn Solvency II wat betreft evenredigheid, toezicht, rapportage, langetermijn­garantiemaatregelen, macroprudentiële instrumenten, ...
Richtlijn com(2021)581
 
22.09.2021  Kader voor het herstel en de afwikkeling van verzekerings- en herverzekerings­ondernemingen.
Richtlijn com(2021)582
 
20.07.2021  Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Verordening com(2021)421
 
20.07.2021  Bij geldovermakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie (herschikking).
Verordening com(2021)422
 
20.07.2021  Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering.
Verordening com(2021)420
 
20.07.2021  Mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen.
Richtlijn com(2021)423
 
07.07.2021  Europese groene obligaties.
Verordening com(2021)391
 
20.05.2021  European Central Bank - annual report 2021.
ini(2021)2063
 
11.05.2021  Evaluatie van Richtlijn 2014/17/ЕU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen.
Verslag com(2021)229
 
06.05.2021  Op grond van artikel 85, lid 2, van Verordening 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) ...
Verslag com(2021)224
 
21.04.2021  Herzieningsclausules in de richtlijnen 2013/34/EU, 2014/95/EU, en 2013/50/EU.
Verslag com(2021)199
 
21.04.2021  EU-Taxonomie, duurzaamheidsrapportage door bedrijven, duurzaamheidsvoorkeuren en fiduciaire verplichtingen: Financiering sturen in de richting van de Europese Green Deal.
Mededeling com(2021)188
 
21.04.2021  Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen.
Richtlijn com(2021)189
 
12.04.2021  Verslag nav vraag of transacties vanwege posttransactionele risicobeperkingsdiensten moeten worden vrijgesteld van de clearingverplichting voor otc-derivaten obv EMIR.
Verslag com(2021)172
 
16.02.2021  Mogelijke uitbreiding van het hefboombufferatiokader tot ASI's en over de definitie en berekening van de maatstaf van totale blootstelling, inclusief ...
Verslag com(2021)62
 
28.01.2021  Verslag ESRB over de ontwikkelingen op de EU-markt voor het verrichten van wettelijke controles van organisaties van openbaar belang overeenkomstig art 27 verordening ...
Verslag com(2021)29
 
19.01.2021  Europese economisch-financieel bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren.
Mededeling com(2021)32
 
17.12.2020  Evaluatie programma ter ondersteuning van het betrekken van consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten bij de beleidsvorming op dat terrein in ...
Verslag com(2020)820
 
16.12.2020  Aanpak van niet-renderende leningen in de nasleep van de COVID-19-pandemie.
Mededeling com(2020)822
 
14.12.2020  Activiteiten van de IFRS-stichting, de EFRAG en de PIOB in 2019.
Verslag com(2020)807
 
26.11.2020  The impact of organised crime on own resources of the EU and on the misuse of EU funds with a particular focus on shared management.
ini(2020)2221
 
26.11.2020  Evaluation of preventive measures for avoiding corruption, irregular spending and misuse of EU and national funds in case of emergency funds and crisis-related spending ...
ini(2020)2222
 
26.11.2020  Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019.
ini(2020)2245
 
18.11.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen.
com(2020)694
 
24.09.2020  EU-strategie voor het digitale geldwezen.
Mededeling com(2020)591
 
24.09.2020  Wijziging van de Richtlijnen 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en EU/2016/2341.
Richtlijn com(2020)596
 
24.09.2020  Strategie voor retailbetalingen voor de EU.
Mededeling com(2020)592
 
24.09.2020  Kapitaalmarktenunie ten dienste van mensen en ondernemingen - Een nieuw actieplan.
Mededeling com(2020)590
 
24.09.2020  Digitale operationele veerkracht voor de financiële sector.
Verordening com(2020)595
 
24.09.2020  Digital finance: Markets in Crypto-assets (MiCA).
Verordening com(2020)593
 
23.09.2020  Verslag nav de verordening derivaten, tegenpartijen, transactieregisters over technische oplossingen voor overdracht door pensioenregelingen van contanten en andere ...
Verslag com(2020)574
 
16.09.2020  Beoordeling identificatie en onderwerping aan Richtlijn 2015/849 door lidstaten van trusts en soortgelijke juridische constructies die door hun nationaal recht worden ...
Verslag com(2020)560
 
29.07.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen.
Mededeling com(2020)356
 
24.07.2020  Totstandbrenging van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde synthetische securitisatie, dat beperkt is tot synthetische ...
Verslag com(2020)284
 
15.07.2020  Naleving door de Europese Bankautoriteit van de vereisten in verband met de locatie van haar zetel.
Verslag com(2020)317
 
10.06.2020  Verslag over de evaluatie van het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.
Verslag com(2020)232
 
28.04.2020  Mededeling Commissie over toepassing van boekhoudkundige en prudentiële kaders om bancaire kredietverlening te vergemakkelijken voor ondernemingen en huishoudens ikv ...
Mededeling com(2020)169