Aanvullende vragen over de nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op woensdag 30 augustus 2017.
  • Wat is de reden dat u op 10 juli 2017 een uitstel van beantwoording stuurt op de vragen over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid (2017D21144; ingezonden 14 juni 2017), terwijl volgens het bovenstaande bericht blijkt dat de opdracht dan al gegund is?
  • Kunt u aangeven of de privacy bij CM volledig is geborgd in relatie tot de aanbesteding en zo ja op welke wijze? Op welke wijze is bij de aanbesteding het privacybeleid van CM meegenomen waarin bijvoorbeeld staat dat persoonlijke gegevens aan derden kunnen worden versterkt en persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte indien dat land of gebied een passend niveau van bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens? https://legal.cmtelecom.com/nl/cm-online-bv/privacy-policy
  • Kunt u nader toelichten waarom de rijksbrede aanbesteding voor mobiele communicatiediensten IWR2017 volgens u geen cruciale communicatiediensten zijn? Waarom is deze aanbesteding volgens u niet gerelateerd aan essentiële veiligheidsbelangen dan wel gevoelige informatie? Hoe kijkt u hier specifiek tegenaan met betrekking tot persoonsgegevens en de verkeersgegevens?
  • Kunt u aangegeven wat u bij deze aanbesteding met betrekking tot verkeersgegevens heeft geëist, mede in het kader van het voornemen om dergelijk digitaal verkeer onder het ‘briefgeheim’ van de Grondwet te laten vallen?
  • In de Kamerbrief ‘Voortgang uitvoering kabinetsbeleid economische veiligheid’ (30821-38, 22-5-2017) heeft de minister van Veiligheid & Justitie aangeven dat een maatregelenpakket is ontwikkeld gericht op de selectiefase en contractuele voorwaarden. Kunt u aangeven wat het maatregelenpakket inhoud? Hoe is het maatregelenpakket toegepast bij de selectiefase en hoe wordt het maatregelenpakket toegepast in het contract? En hoe gaat op basis van het maatregelenpakket de komende jaren de monitoring en handhaving van de afspraken eruit zien?
  • In dezelfde Kamerbrief wordt het rapport ‘vitale vennootschappen in veilige handen’ aangehaald. In dit rapport staat dat naar aanleiding van de inschrijving van UPC Cablecom op de aanbesteding van telecommunicatiediensten, waar de Zwitserse overheid gebruik van zou gaan maken, de Federale Raad van Zwitserland in 2014 heeft besloten dat buitenlandse bedrijven niet langer met de Zwitserse regering of daaraan gerelateerde entiteiten mochten samenwerken wanneer het werk betrekking heeft op de kritieke infrastructuur van Zwitserland. Wat vindt u van de strengere regels in Zwitserland op het gebied van aanbestedingen van telecommunicatiediensten door de Zwitserse overheid? Wat zijn de ervaringen in Zwitserland op dit gebied? En hoe kijkt u aan tegen deze strengere regels in relatie tot de Nederlandse aanbesteding rijksbrede aanbesteding voor mobiele communicatiediensten IWR2017?
  • Welke maatregelen heeft u genomen om ervoor te zorgen dat de Rijksdiensten gaan voldoen aan de ‘richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen’ in relatie tot deze aanbesteding?