Besluit 2017/956 - Aanvullend onderzoeksprogramma voor de hogefluxreactor (HFR) voor de periode 2016-2019, voor Euratom ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 7 juni 2017 gepubliceerd en is op 1 januari 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (Euratom) 2017/956 van de Raad van 29 mei 2017 tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de hogefluxreactor (HFR) voor de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

officiële Engelstalige titel

Council Decision (Euratom) 2017/956 of 29 May 2017 on the adoption of the 2016-2019 high flux reactor supplementary research programme to be implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2017/956
Origineel voorstel COM(2017)83 NLEN
Celex-nummer i 32017D0956

3.

Key dates

Document 29-05-2017; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 07-06-2017; PB L 144 p. 23-26
Inwerkingtreding 01-01-2016; Toepassing zie art 6
07-06-2017; in werking datum publicatie zie art 6
Einde geldigheid 31-12-9999
Kennisgeving 02-06-2017

4.

Wettekst

7.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/23

 

BESLUIT (Euratom) 2017/956 VAN DE RAAD

van 29 mei 2017

tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de hogefluxreactor (HFR) voor de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk en Technisch Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In het kader van de Europese onderzoeksruimte is de hogefluxreactor („HFR”) te Petten een belangrijk instrument dat voor de Gemeenschap beschikbaar is, en nog gedurende enige tijd zal blijven, voor communautair materiaalonderzoek en -beproeving, nucleaire geneeskunde en de veiligheid van kernreactoren.

 

(2)

De exploitatie van de HFR is ondersteund via een reeks aanvullende onderzoeksprogramma's, waarvan het laatste (1) op 31 december 2015 is afgelopen.

 

(3)

De exploitatie van de HFR is in 2016 het hele jaar voortgezet zonder aanvullend onderzoeksprogramma, in afwachting van de afronding van de onderhandelingen tussen de door de financierende lidstaten gemachtigde entiteiten. Aangezien deze inspanningen hebben geleid tot een overeenkomst tussen twee nationale entiteiten is een nieuw aanvullend onderzoeksprogramma noodzakelijk om voortgezette financiële steun te verstrekken aan de HFR.

 

(4)

Teneinde te zorgen voor continuïteit tussen de aanvullende onderzoeksprogramma's, moet dit besluit met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn. Met een deel van de bijdragen in het kader van dit aanvullend onderzoeksprogramma van de HFR in de periode 2016-2019 moeten uitgaven van het jaar 2016 kunnen worden gedekt.

 

(5)

Aangezien de HFR een onvervangbaar infrastructuuronderdeel is voor communautair onderzoek op het gebied van de veiligheid van kernreactoren, op het gebied van de volksgezondheid (inclusief de ontwikkeling van medische isotopen voor medisch onderzoek), kernfusie, fundamenteel onderzoek, opleiding en afvalbeheer (inclusief het veiligheidsgedrag van kernbrandstoffen voor bepaalde reactorsystemen die van belang zijn voor Europa), moet de exploitatie van de HFR tot eind 2019 worden voortgezet in het kader van het onderhavige aanvullende onderzoeksprogramma van de HFR voor de periode 2016-2019.

 

(6)

Gezien hun specifieke belang bij de bestralingsmogelijkheden van de HFR, zijn het Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives („CEA”) en de Nuclear Research and Consultancy Group („NRG”) als uitvoeringsagenten voor respectievelijk Frankrijk en Nederland, overeengekomen het volledige aanvullende onderzoeksprogramma van de HFR voor de periode 2016-2019 te financieren via bijdragen aan de algemene begroting van de Europese Unie door middel van bestemmingsontvangsten.

 

(7)

Deze bijdragen zijn bestemd voor de financiering van de exploitatie van de HFR ter ondersteuning van een onderzoeksprogramma dat ervan uitgaat dat de HFR normaal wordt gebruikt en regelmatig wordt onderhouden. Na een officiële kennisgeving door de exploitant NRG aan de Nederlandse nationale regelgevingsinstanties van de definitieve stopzetting die voorafgaat aan de verklaring dat de installaties in een veilige toestand zijn geplaatst, moeten de betalingen die nog moeten worden verricht en de verzoeken tot storting van de Commissie worden opgeschort,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aanvullend programma voor de exploitatie van de HFR, waarvan de doelstellingen in bijlage I zijn neergelegd, wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar die ingaat op 1 januari 2016.

Artikel 2

De kosten voor de uitvoering van het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.