Vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Physician Assistants in de GGZ

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op woensdag 14 december 2016.

Vragen van de leden Bruins Slot (CDA) en Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Physician Assistants in de GGZ (ingezonden 9 december 2016) 1Bent u bekend met de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omtrent de DBC beroepentabel in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en het niet opnemen van de Physician Assistant (PA) in deze beroepentabel? 1) 2Klopt het dat de NZa hiermee Physician Assistants in de GGZ het recht ontneemt tot het zelfstandig openen van een DBC en daarmee de mogelijkheid om ‘tijd te schrijven’ in de DBC-systematiek voor de GGZ? 3Wat is volgens u de reden dat de NZa de Physican Assistant niet opneemt in de beroepentabel in de GGZ? Bent u het inhoudelijk eens met deze beslissing? 4Gaat de beslissing van de NZa in tegen de wetgeving zoals vastgelegd in Experimenteerartikel 36a van de Wet BIG? Is dit een beslissing die de Nza kan nemen? Beslist de Nza hiermee over uitvoering van een wettelijke regeling? 5Bent u van oordeel dat deze beslissing taakherschikking van de psychiaters naar de Physician Assistants in de weg staat? Zo nee, waarom niet? 6Druist dit niet in tegen het beleid ‘juiste zorgverlener op juiste plaats’ die u in gang heeft gezet? Zo nee, waarom niet? 7Bent u op de hoogte dat Physician Assistants in de GGZ worden ontslagen en niet aangenomen worden in instellingen vanwege deze beslissing van de NZa? Zo ja, wat vindt u hiervan? 8Vindt u het zorgelijk dat de beslissing van de NZa het ongewenst effect teweeg brengt dat taakherschikking van de psychiater naar de Physician Assistant als manier om doelmatiger te werken en het tekort aan psychiaters op te vangen vrijwel niet meer mogelijk is? 9Bent u bereid met de NZa en de beroepsvereniging van Physician Assistants (NAPA) hierover in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet? 1) NZa, nadere regel “Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg“ (NR/REG-1729) en NZa, “Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg” (TB/REG-17600-02)