Definitieve vaststelling van nieuwe regels ter beperking van de bureaucratische rompslomp voor openbare documenten van burgers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Definitieve vaststelling van nieuwe regels ter beperking van de bureaucratische rompslomp voor openbare documenten van burgers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 9 juni 2016.

Vandaag heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een door de Commissie voorgestelde verordening ter beperking van de kosten en formaliteiten voor burgers die in een ander land een openbaar document moeten overleggen.

Thans moeten burgers die naar een ander EU-land verhuizen of er wonen, een stempel krijgen om te bewijzen dat hun openbare documenten (zoals een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) authentiek zijn. Op grond van de nieuwe verordening zullen dit stempel en de daarmee samenhangende bureaucratische procedures niet langer vereist zijn wanneer in een EU-land afgegeven openbare documenten worden overgelegd aan de autoriteiten van een ander EU-land.

De verordening heeft alleen betrekking op de authenticiteit van openbare documenten, en dus zullen de lidstaten hun nationale regels met betrekking tot de erkenning van de inhoud en de gevolgen van een in een ander EU-land afgegeven openbaar document blijven toepassen.

"We hebben goed nieuws voor mensen die naar een ander EU-land verhuizen, bijvoorbeeld om er te studeren of te werken", aldus Věra Jourová i, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid. "Deze burgers moeten dikwijls dure en tijdrovende bureaucratische procedures doorlopen om een openbaar document over te leggen met het oog op een huwelijk of een baan in het land waar zij wonen. Vandaag maken we een einde aan deze bureaucratische rompslomp en helpen we mensen om zich zonder moeite overal in de Europese Unie te vestigen."

De nieuwe verordening zal een einde maken aan een aantal bureaucratische procedures:

 • openbare documenten (zoals bij geboorte, huwelijk of afwezigheid van een strafblad) die in een land van de Unie zijn afgegeven, moeten in een andere lidstaat als authentiek worden erkend zonder dat deze een authenticiteitsstempel dragen (d.w.z. de apostille);
 • de verordening schaft ook de verplichting voor burgers af om in alle gevallen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift en een gewaarmerkte vertaling van hun openbare documenten te verstrekken. Burgers kunnen ook gebruikmaken van een meertalig modelformulier, dat in alle EU-talen beschikbaar is en als vertaalhulp bij hun openbaar document wordt gevoegd, teneinde vertalingsvereisten te vermijden;
 • de verordening voorziet in waarborgen tegen fraude: indien de ontvangende autoriteit gegronde twijfel heeft over de authenticiteit van een openbaar document, zal zij bij de autoriteit van afgifte in het andere land de authenticiteit ervan kunnen nagaan via het bestaande IT-platform, het informatiesysteem interne markt (IMI).

Volgende stappen: de lidstaten beschikken over een termijn van twee en een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de verordening om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verordening aan het einde van die termijn goed kan worden toegepast.

Achtergrond

Ongeveer 13 miljoen EU-burgers wonen niet in hun eigen EU-land. Volgens een Eurobarometer-enquête is 73% van de EU-burgers van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om de circulatie van openbare documenten tussen de EU-landen te verbeteren. Burgers klagen vaak over de bureaucratische rompslomp en de kosten die zij moeten dragen om een in een EU-land afgegeven openbaar document in een ander EU-land als authentiek te laten beschouwen. Deze tijdrovende formaliteiten zijn buitensporig en onnodig, en doen afbreuk aan de rechten die burgers krachtens de Verdragen genieten.

BIJLAGE

De verordening heeft betrekking op openbare documenten in de volgende gebieden:

 • geboorte
 • in leven zijn
 • overlijden
 • naam
 • huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat
 • echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk
 • geregistreerd partnerschap, daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap
 • ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap
 • afstamming
 • adoptie
 • woon- en/of verblijfplaats
 • nationaliteit
 • afwezigheid van een strafblad, en
 • het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement.

De verordening introduceert meertalige modelformulieren als vertaalhulp voor openbare documenten betreffende:

 • geboorte
 • in leven zijn
 • overlijden
 • huwelijk (daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat)
 • geregistreerd partnerschap (daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap)
 • woon- en/of verblijfplaats, en
 • afwezigheid van een strafblad.

Meer informatie

Verordening openbare documenten - zal in de komende dagen beschikbaar zijn, zodra de medewetgevers deze hebben ondertekend.

Factsheet

Website van DG Justitie over openbare documenten

IP/16/2092

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail