Gedragsregels voor EuroparlementariŽrs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

Gedragsregels voor EuroparlementariŽrs

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Soms komen leden van het Europees Parlement†i in opspraak wegens corruptie, fraude of ander dubieus gedrag. Zowel gedrag op de werkvloer als privť kunnen onderwerp van discussie zijn. De gedragsregels voor EuroparlementariŽrs staan genoemd in het Reglement van Orde.

Wanneer een EuroparlementariŽr in opspraak raakt, kan dit verregaande gevolgen hebben voor de reputatie van het Europees Parlement als geheel. Om dit te voorkomen is het Transparantieregister†i opgezet waar lobbygroepen zich moeten inschrijven. Voor parlementsleden is het dan duidelijk of zij met bonafide lobbygroepen te maken hebben en wie de lobbyisten zijn. Daarnaast zijn er ook verschillende organisaties die zich bezighouden met het controleren van de Europese instellingen als het gaat om corruptie en fraude.

Het Reglement van Orde†i is in 2017 door het Europees Parlement aangescherpt, bijvoorbeeld op het gebied van financiŽle belangen en discriminerende uitspraken. Een voorstel tot het verbieden van betaalde nevenfuncties werd echter in 2016 verworpen door het Europees Parlement. In januari 2019 werden opnieuw wijzigingen in het Reglement van Orde aangenomen. Zo zijn rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters vanaf heden verplicht om alle bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers te publiceren. Een ander amendement gaat over het verbod op seksuele en psychologische intimidatie.

1.

Instrumenten

Reglement van Orde

Iedere zittingsperiode publiceert het Europees Parlement een uitgave van het Reglement Europees Parlement (REGL)†i, ook wel het Reglement van Orde genoemd. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en de werking van het Parlement. Ook de algemene plichten en taken van EuroparlementariŽrs staan hier in.

In het Reglement (versie september 2015) is in bijlage I, artikel 3 vastgelegd dat een EuroparlementariŽr geen nevenfuncties mag uitvoeren die kunnen leiden tot een belangenconflict. Daarnaast stelt artikel 11 dat EuroparlementariŽrs verplicht zijn inzage te geven in hun financiŽle belangen. Hieronder vallen ook onbetaalde bestuursfuncties. Volgens dit artikel mogen de parlementariŽrs uitsluitend giften tot 150 euro aannemen.

Leden van het Europees Parlement worden beschermd door middel van parlementaire immuniteit of onschendbaarheid. Dit betekent dat de parlementariŽrs niet strafrechtelijk vervolgd of aangesproken kunnen worden voor wat zij zeggen of schrijven. Volgens artikel 6 kan het Europees Parlement in het geval van bijzondere omstandigheden deze onschendbaarheid opheffen. Dit kan bijvoorbeeld als een lidstaat een rechtszaak wil aanspannen tegen de EuroparlementariŽr.

Het Reglement bevat in bijlage XI, artikel 2 een mededelingsplicht. Dit betekent dat als personeelsleden of ambtenaren een vermoeden hebben van mogelijke fraude of corruptie, ze dit moeten melden. In bijlage I, artikel 8 staat dat als een EuroparlementariŽr de gedragsregels overtreedt, de voorzitter van het Europees Parlement hier melding van moet doen. Dit doet de voorzitter bij het raadgevend comitť van het Europees Parlement. Het comitť bestaat uit vijf leden die de voorzitter kiest uit de Commissie constitutionele zaken†i en de Commissie juridische zaken†i. Het raadgevend comitť kan besluiten een sanctie op te leggen aan de EuroparlementariŽr. Als de parlementariŽr zich niet aan deze sanctie houdt, wordt zijn naam en de opgelegde sanctie op de website van het Europees Parlement gepubliceerd.

Op 13 december 2016 publiceerde het Europees Parlement een grote herziening van het reglement van orde. Hierin werden de gedragsregels voor europarlementariŽrs aangescherpt. Het overzicht met de financiŽle belangen van een europarlementariŽr moet gedetailleerder en vaker geupdate en gecheckt worden. Daarnaast moeten voormalige parlementariŽrs het EP informeren wanneer zij een baan als lobbyist nemen. Ook worden er sancties getroffen als parlementariŽrs xenofobe of racistische taal gebruiken. Naast de gedragscode bevat de herziening wijzigingen in de organisatie van plenair en commissie werk en meer transparantie in de wetgevingsprocedure. De veranderingen zijn op 16 januari 2017 in werking getreden.

Transparantieregister

Het transparantieregister†i geeft een overzicht van de activiteiten van belangenvertegenwoordigers in Brussel. Zo staan er in het register het budget, de contactgegevens, de doelstellingen en interessegebieden van de lobbygroepen. EuroparlementariŽrs kunnen het register er op na slaan of zij met bonafide lobbyisten te maken hebben. Maar ook het publiek kan in het register precies zien welke lobbygroepen toegang hebben tot het Europees Parlement en daarmee eventueel ook invloed hebben op het maken van Europees beleid. Sinds 2019 zijn rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissivooriztters verplicht om bijeenkomsten met lobbyisten te publiceren.

In 2015 lanceerden de Europese Commissie en het Europees Parlement een herziene versie van het transparantieregister, met striktere regels. Zo werden lobbyende organisaties en zelfstandig werkzame lobbyisten verplicht om in het transparantieregister in te schrijven.

Organisaties tegen fraude en corruptie

Naast het Reglement en het Transparantieregister heeft de Europese Unie twee instrumenten om fraude en corruptie tegen te gaan.

  • 1. 
    Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)†i zet zich in tegen fraude en corruptie binnen de Europese instellingen†i. De belangrijkste werkzaamheden van OLAF zijn het verrichten van onderzoek, het bevorderen van samenwerking tussen autoriteiten in lidstaten en het verstrekken van hulp aan EU-lidstaten bij het bestrijden van fraude. OLAF kan bij het verrichten van zijn onderzoeken volledig onafhankelijk optreden.
  • 2. 
    De Alliance for Lobbying Transparancy and Ethics Regulations (ALTER-EU) zet zich in tegen de corruptie in het lobbyproces†i. ALTER-EU leidt verschillende campagnes om aandacht te krijgen voor de problemen en om Europese burgers in beweging te brengen.

Ten slotte wordt overheidscorruptie en fraude binnen Europa eveneens opgepakt door de Group of States against Corruption (GRECO). GRECO helpt deelnemende landen bij de verbetering van anticorruptiewet- en regelgeving. Deze organisatie is opgericht door de Raad van Europa†i en staat dus los van de instrumenten van de Europese Unie.

2.

Mogelijke toekomstige maatregelen

Al enige jaren is er een discussie gaande over het volledig verplicht stellen van het transparantieregister. Nog niet alle belangengroepen hoeven zich in het register in te schrijven. Zo zijn politieke partijen, religieuze gemeenschappen en gemeentelijke autoriteiten nog niet verplicht om zich aan te melden, maar dit wordt wel aangemoedigd. Het verplicht stellen van het transparantieregister voor alle groepen zou mogelijk de corruptie rondom lobbyen inzichtelijk kunnen maken en een betere aanpak mogelijk maken.

Een andere mogelijke oplossing is het verbieden van alle betaalde nevenactiviteiten van EuroparlementariŽrs. Op dit moment zijn alleen die nevenactiviteiten verboden die de taken van de EuroparlementariŽr belemmeren.

In 2014 publiceerde de Europese Commissie een anticorruptie-rapport†i waarin de Commissie pleitte voor het belangrijker en zichtbaarder maken van het anti-corruptiebeleid. De Raad en het Europees Parlement waren echter niet enthousiast over dit voorstel.

Het Europees Parlement stemde in april 2016 over een paragraaf in een rapport over de geldbesteding van het EP. Daarin werd opgeroepen om nevenfuncties voor EuroparlementariŽrs geheel te verbieden. Met 379 tegen 209 stemmen kozen de parlementariŽrs ervoor om deze paragraaf uit het rapport te verwijderen.

3.

Europese EuroparlementariŽrs in opspraak

Cash-for-laws: corruptie rondom Lobbyisten

In 2011 bracht de Sunday Times een schandaal met EuroparlementariŽrs aan het licht. Journalisten deden zich voor als lobbyisten en vroegen aan vier EuroparlementariŽrs om voorstellen te wijzigen. Zo wilden zij dat de EuroparlementariŽrs voorstellen aannamen ten gunste van Britse financiŽle instellingen en zich minder kritisch opstelden ten opzichte van de mensenrechtensituatie in Rusland. In deze Ďundercoveractieí rees bij de journalisten een vermoeden van corruptie. Hierbij ging het om de Sloveen Zoran Thaler, de Oostenrijker Ernst Strasser, de Roemeen Adrian Severin en de Spanjaard Pablo Zalba Bidegain. Het schandaal kwam bekend te staan als Ďcash-for-lawsí.

OLAF vond niet bij al de EuroparlementariŽrs bewijzen voor corruptie, maar het onderzoek werd dan ook belemmerd door de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek†i. Hij weigerde OLAF toegang tot sommige kamers van het Europees Parlement. Verschillende EuroparlementariŽrs spraken zich in 2011 uit tegen de corrupte gang van zaken van deze collegaís. Zo eiste de Nederlandse EuroparlementariŽr Thijs Berman†i een Ďonmiddellijk aftredení.

Er is al een langer aanhoudend debat over de functie van lobbygroepen in Brussel. Paul de Clerck van ALTER-EU stelde dat 'veel van de amendementen die EuroparlementariŽrs indienen, worden geschreven door een lobbyist'.

Nederlandse EuroparlementariŽrs in opspraak

Een van de eerste in opspraak geraakte Nederlandse EuroparlementariŽrs was CDA EuroparlementariŽr Jim Janssen van Raaij†i in de jaren í90. Janssen van Raaij liet zijn persoonlijke assistent, de jurist M. Louwes, namens hem opdraven. Louwes stond niet officieel geregistreerd als zijn assistent en kwam elke dag met dagpassen binnen. Van 2004 tot 2013 kwamen EuroparlementariŽrs Hans Blokland†i (Christen Unie), Joop Post†i (CDA) en Judith Merkies†i (PvdA) in de problemen wegens administratieve chaos en zoek geraakt geld.

In 2015 kwamen twee Nederlandse EuroparlementariŽrs in opspraak. Zo was er in september bij Hans van Baalen†i (VVD) mogelijk sprake van belangenverstrengeling. Van Baalen had nevenactiviteiten in de autobranche die zijn functie als EuroparlementariŽr zouden kunnen belemmeren. In een persverklaring liet Van Baalen weten deze nevenactiviteiten neer te leggen. In oktober 2015 kwamen onregelmatigheden van de EuroparlementariŽr van de PVV Marcel de Graaff†i aan het licht: hij had in het Europees Parlement namens zichzelf ťn namens zijn afwezige partijgenoot Marine le Pen gestemd. Le Pen noemde de kwestie Ďongelukkigí. De Graaff kreeg van het Europees Parlement een boete opgelegd.

Ten slotte kwam in december 2015 oud-EuroparlementariŽr DaniŽl van der Stoep†i in opspraak toen hij werd veroordeeld tot vijf maanden cel voor zijn pogingen om minderjarige meisjes tot seks te dwingen. Alhoewel Van der Stoep geen lid meer is van het Europees Parlement, vonden deze pogingen plaats gedurende zijn jaren als EuroparlementariŽr, van 2009 tot 2014.

Niet-Nederlandse EuroparlementariŽrs in opspraak

Ook niet-Nederlandse EuroparlementariŽrs komen soms in opspraak. Zo werd in 2013 de parlementaire onschendbaarheid van Marine le Pen opgeheven. De Franse justitie wilde Le Pen namelijk vervolgen wegens het maken van racistische opmerkingen. Le Pen vergeleek straatgebeden van moslims met de nazi-invasie in de Tweede Wereldoorlog. Met de opheffing van de onschendbaarheid was de weg vrijgemaakt voor justitiŽle vervolging. In 2015 bracht de rechtse Poolse EuroparlementariŽr Janusz Korwin-Mikke een nazigroet in het Europees Parlement. Ook de Italiaan Gianluca Buonanno bracht de nazigroet. Beiden werden hiervoor beboet door het Europees Parlement.

  • 4. 
    Meer informatie