Europees Hof van Justitie: Raad steunt hervorming van het Gerecht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Europees Hof van Justitie: Raad steunt hervorming van het Gerecht

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad)i, gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2015.

Op 23 juni 2015 heeft de Raad zijn steun gegeven aan een voorstel voor de hervorming van het Gerecht, zodat het Gerecht het hoofd kan bieden aan de toenemende werkbelasting en een beroep in de EU binnen een redelijke termijn kan worden ingesteld.

Het Gerecht is een van de drie rechterlijke instanties van het Europees Hof van Justitie, de andere twee zijn het Hof en het Gerecht voor ambtenarenzaken. Het Gerecht is de rechter in eerste en laatste instantie voor het merendeel van de besluiten die door de Commissie en andere organen van de EU worden vastgesteld op alle terreinen waar de EU bevoegdheden heeft.

Een versnelde toename van het aantal zaken

Volgens de meest recente cijfers is het aantal nieuwe zaken dat elk jaar voor het Gerecht aanhangig wordt gemaakt, gestegen van minder dan 600 vr 2010 tot 912 in 2014; eind maart 2015 waren er 1393 aanhangige zaken, een situatie die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Deze snelle toename van de werklast van het Gerecht zal waarschijnlijk doorzetten. De voltooiing van de bankenunie brengt bijvoorbeeld voor het Gerecht een aantal nieuwe zaken in verband met de banksector met zich mee. Versterking van het Gerecht stelt de Europese Unie in staat om deze nieuwe uitdagingen aan te kunnen.

Door het grote en groeiende aantal zaken kan het Gerecht niet binnen een redelijke termijn uitspraken doen. In de economisch meest gevoelige zaken laat de uitspraak gemiddeld tussen vier en vijf jaar op zich wachten, terwijl doorgaans een gemiddelde van ongeveer een jaar aanvaardbaar wordt geacht. Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten bepaalt dat eenieder er recht op heeft dat zijn zaak binnen een redelijke termijn wordt behandeld.

Hervormingsmaatregelen

Volgens het door de Raad gesteunde hervormingsvoorstel wordt het aantal rechters bij het Gerecht geleidelijk verhoogd en wordt het Gerecht voor ambtenarenzaken samengevoegd met het Gerecht. In 2015 zou het aantal rechters toenemen met 12. In 2016 zouden de zeven posten van rechter van het Gerecht voor ambtenarenzaken worden overgeheveld naar het Gerecht, dat er in 2019 nog eens 9 extra rechters bijkrijgt. In totaal komt dit uiteindelijk neer op 21 extra rechters. Dankzij deze stijging van het aantal rechters zal het Gerecht in zaken waarin dat nodig is, kunnen werken met kamers van 5 rechters in plaats van 3.

Hervormingskosten

Dankzij de inspanningen van het Hof, zou de verhoging van het aantal rechters met 21 en de samenvoeging van het Gerecht voor ambtenarenzaken met het Gerecht 13,5 miljoen per jaar kosten. Deze kosten steken gunstig af bij de 26,8 miljoen aan schadevorderingen die het gevolg zijn van de gerechtelijke achterstand.

Volgende stappen

De Raad zal zijn standpunt in eerste lezing doen toekomen aan het Europees Parlement voor een tweede lezing.