De Fin Heikki Kanninen is gekozen tot vicepresident van het Gerecht van de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

De Fin Heikki Kanninen is gekozen tot vicepresident van het Gerecht van de Europese Unie

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op dinsdag 17 september 2013.
 
 
De heer Heikki Kanninen is gekozen tot vicepresident van het Gerecht van de Europese Unie
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Pers en Voorlichting

 

Gerecht van de Europese Unie i

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 111 /13

Luxemburg, 17 september 2013

 

De heer Heikki Kanninen is gekozen tot vicepresident van het Gerecht van de Europese Unie

Na de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Gerecht van de Europese Unie 1 en de verkiezing van de president van deze rechterlijke instantie 2 is de heer Heikki Kanninen, sedert 7 oktober 2009 rechter in het Gerecht, gekozen tot vicepresident van het Gerecht van de Europese Unie voor de periode van 17 september 2013 tot en met 31 augustus 2016.

Het ambt van vicepresident van het Gerecht is bepaald in het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie i, laatstelijk gewijzigd in augustus 2012 3 . De vicepresident heeft tot taak om de president bij te staan in de uitoefening van zijn ambt en hem te vervangen ingeval deze verhinderd is of het presidentschap vacant is. De heer Heikki Kanninen zal de eerste rechter zijn die het ambt van vicepresident van het Gerecht bekleedt.

Curriculum vitae van de heer Heikki Kanninen

geboren in 1952; diploma van de handelshogeschool te Helsinki en van de rechtenfaculteit van de universiteit van Helsinki; referendaris bij het Administratief Hooggerechtshof van Finland; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de rechtsbescherming in de overheidsadministratie; hoofdadministrateur bij het Administratief Hooggerechtshof; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de administratieve rechtspleging; adviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie; adjunct-griffier van het EVA-Hof; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen i; rechter in het Administratief Hooggerechtshof (1998-2005); lid van de commissie van beroep voor vluchtelingen; vicevoorzitter van het comité voor de ontwikkeling van de Finse rechterlijke instanties; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken i van 6 oktober 2005 tot 6 oktober 2009; rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2009 ; vicepresident van het Gerecht sedert 17 september 2013.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

Contact persoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

1 :

Cf. perscommuniqué nr. 109/13 van 16 september 2013

2 :

Cf. perscommuniqué nr. 110/13 van 17 september 2013

3 :

Verordening (EU, EURATOM i) nr. 741/2012 van het Europees Parlement i en de Raad i van 11 augustus 2012 houdende wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.