Regeerakkoord 1998

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeerakkoord van 1994 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen PvdA i, VVD i en D66 i en vormde de basis voor het kabinet-Kok II i. Het regeerakkoord telde 113 pagina's. Centraal stond het streven naar een samenleving gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

1.

Sociaal-economisch

 • Verbreding en versterking van de belastinggrondslag – bevordering van de werkgelegenheid en de economische structuur; versterking van de concurrentiekracht van Nederland.
 • Verlaging van de lastendruk op arbeid
 • Vereenvoudiging van het belastingstelsel.
 • Privatisering van staatsbedrijven, zoals de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen.
 • Versterken criminaliteitsbestrijding, o.a. doormiddel van 3000 extra agenten en surveillanten.
 • Instelling vijfde nota ruimtelijke ordening en actualisering VINEX.

2.

Sociaal-cultureel

 • Uitwerking euthanasiewet.
 • Openstelling burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.
 • Restrictief toelatingsbeleid migratie handhaven.
 • Instellen Vreemdelingenwet voor het bevorderen van integratie.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Versterken Europese samenwerking, Centraal- en Oost-Europese landen kunnen toetreding zoeken tot de EU.
 • Voltooien van de monetaire unie met een sterke eenheidsmunt.
 • Versterken Europees gemeenschappelijk buitenlandbeleid.

4.

Klimaat en milieu

 • Invoeringen milieubelastingen voor het MKB.
 • Naleving Kyoto-protocol, verminderen emissie van broeikasgassen in de periode tot 2008-2012 met 6% tegenover 1990.
 • Europese oplossingen voor klimaatverandering zoals energieheffing op grote bedrijven invoeren.

5.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Invoeren bindend correctief wetgevingsreferendum.
 • Instelling Staatscommissie voor dualisme in lokaal bestuur.

6.

Letterlijke tekst (PDF)

 

Meer over