Sabine stelt Kamervragen over PGB

Met dank overgenomen van A.S. (Sabine) Uitslag i, gepubliceerd op vrijdag 24 december 2010.

Schriftelijke vragen van de leden Venrooy (VVD), Agema (PVV) en Uitslag (CDA) aan de Staatssecretaris van VWS over het pgb

1 Bent u bekend met het artikel op de website van Per Saldo “Verwarring alom, pgb-maatregelen gaan door”? (http://www.pgb.nl/persaldo/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/verwarring-alom-pgb-maatregelen).

2 Klopt wat er in het artikel staat, namelijk dat het CVZ alle budgethouders een informatiebulletin zal sturen waarin staat dat alleen de mensen die in de eerste zes maanden van 2011 in een wooninitiatief gaan wonen en daartoe in 2011 een pgb voor een zzp aanvragen een budgetgarantie krijgen op het niveau van 2010 en niet te maken krijgen met de korting van 10.000 per pgb-zzp op jaarbasis?

3 Klopt wat er in het artikel staat dat mensen die thuis blijven wonen en in 2011 kiezen voor een pgb zzp wel te maken krijgen met deze korting?

4 Op grond van welke wet- of regelgeving denkt u onderscheid te kunnen maken tussen mensen met een zzp die thuis blijven of die in een wooninitiatief gaan wonen?

5 Is het juist dat de budgetgarantie die in 2007 is ingevoerd naar aanleiding van de invoering van de zzp’s aan de persoon is gekoppeld en niet aan de woonsituatie? Zo ja, waarom gaat u dan nu dit onderscheid maken en op basis waarvan?

6 De motie die is aangenomen in de Tweede Kamer op 16 december 2010 heeft als dictum:

 • · 
  de PGB stop op te heffen per 1 januari 2011
 • · 
  de maatregel nieuw pgb-tarief voor bestaande budgethouders met een verblijfsindicatie aan te houden
 • · 
  bij voorjaarsnota in samenhang met de visiebrief te rapporteren over mogelijkheden en alternatieven met een adequate dekking voor deze maatregelen
 • · 
  hierbij te betrekken mogelijke alternatieve besparingen ten aanzien van de instroom in het PGB

Bent u met ons van mening dat - gezien dit dictum - de interpretatie van het CVZ veel te smal is als zij aangeven dat alleen nieuwe instromers met pgb-zzp in de eerste 6 maanden van 2011 die in een wooninitiatief gaan wonen, de budgetgarantie krijgen?

7 Klopt het dat het CVZ alleen een van de overwegingen als uitgangspunt neemt en niet het dictum (de derde overweging, te weten: de staatssecretaris in het AO PGB d.d. 15 december heeft aangegeven dat nieuwe instroom van mensen met een volledig ZZP die in het eerste half jaar van 2011 starten in een (nieuw) pgb gefinancierd wooninitiatief binnen de budgetgarantie blijven vallen). Zo ja, hoe komt dit en zo nee waarom legt het CVZ de motie dan zo beperkt uit?

8 Bent u van mening dat met het aannemen van de motie in combinatie met uw toezegging tijdens het debat de maatregelen met betrekking tot de budgetgarantie voor bestaande situaties en nieuwe situaties in de eerste helft van 2011 zijn aangehouden en dat hierdoor tijd is gecreëerd tot aan het verschijnen van de voorjaarsnota waarin gezocht kan worden naar alternatieve maatregelen met een adequate dekking?

9 Bent u vanwege de ontstane verwarring bij de doelgroep bereid breed te communiceren dat de maatregelen met betrekking tot de budgetgarantie - voor zowel bestaande gevallen met budgetgarantie en alle nieuwe instromers in de eerste helft van 2011 met pgb-zzp - zijn aangehouden tot bij de voorjaarsnota bekend is of er alternatieve maatregelen zijn met een adequate dekking?

10 Gezien de tijdsdruk (het is bijna 1 januari) en het belang van duidelijkheid voor de groep mensen op wie dit betrekking heeft, verzoek ik u de schriftelijke vragen uiterlijk binnen 1 week te beantwoorden.