Sabine: PGB stop gaat eraf per 1 januari 2011

Met dank overgenomen van A.S. (Sabine) Uitslag i, gepubliceerd op donderdag 16 december 2010.

Inbreng debat hervorming AWBZ

Sabine Uitslag (CDA)

Voorzitter. Ik dank de minister en de staatssecretaris hartelijk voor de beantwoording van de vragen van de CDA-fractie. Het mag duidelijk zijn dat de CDA-fractie de noodzaak van hervorming van de AWBZ inziet. De AWBZ-gelden kunnen nu eenmaal niet worden uitgesmeerd over heel veel mensen, want dan is er sprake van ongelijkheid. De een krijgt te veel en de ander te weinig, maar daar heb ik in mijn eerste termijn al uitgebreid bij stilgestaan. Ik wil een aantal punten uit de beantwoording aanstippen en de reactie van mijn fractie daarop geven.

De CDA-fractie heeft ervoor gepleit om het CIZ anders in te richten via een drietrapsraket. Dit wordt ondersteund en opgenomen in het plan, zoals de staatssecretaris heeft toegezegd. Daar ben ik ontzettend tevreden over. De staatssecretaris gaf aan dat zij dit gaat oppakken, maar de vraag is wanneer. Hoe ziet de planning eruit? Wat is de tijdsplanning met betrekking tot het CIZ? Er moet immers wel iets gebeuren. Wij moeten dit bureaucratische monster flink onder de loep nemen. Ik heb drie punten aangegeven en ik wil die toch nog eens noemen. Nieuwe indicaties moeten wel via het CIZ, herindicaties moeten plaatsvinden door de verpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen zelf en gehandicapten moeten worden vrijgesteld van herindicaties. Ik houd de staatssecretaris op dit punt in de gaten; laat ik het daar even bij houden.

De CDA-fractie is tevreden over het feit dat het pgb nu een recht wordt en onder de AWBZ wordt geschoven. Samen met anderen heb ik nog veel vragen over het pgb, de toegang en het gebruik. Hoe zit het nou eigenlijk met de kwaliteitseisen? Hoe gaan wij de kwaliteit van de geleverde zorg toetsen? In de schriftelijke beantwoording geeft de staatssecretaris aan dat de momenten waarop het budget voor het pgb wordt gestort naar de pgb-gebruikers, netjes zijn verdeeld. In de praktijk hoor ik echt andere verhalen. Ook dit punt wil ik dus graag meegeven aan de staatssecretaris: wil zij hier nog eens even de vinger op leggen? Zijn er misschien ook mensen die niet kunnen omgaan met zo'n zak geld en, zo ja, wat gaan wij daar dan aan doen? Er zijn dus heel veel vragen. Mijn collega van de VVD heeft ook een aantal vragen gesteld en heeft daarbij suggesties gedaan waar wij achter staan. Deze vragen willen wij dus graag beantwoord zien in de brief, waarvan de staatssecretaris heeft toegezegd dat zij die voor 1 december naar de Kamer zal sturen.

Het lijkt ons heel verstandig dat er dan een zorgvuldig en diepgaand debat komt over het pgb.

Mijn een na laatste punt zijn de vrijwilligers. Voor het CDA vormen die Nederlands trots. Vrijwilligers moeten echter vrij kunnen bewegen om hun bijdrage te leveren. De vrijwilliger die mevrouw altijd helpt bij de douchebeurt, bij het naar het toilet brengen of tijdens het eten, mag dat opeens niet meer als die mevrouw opgenomen wordt in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Als wij naar een houdbare zorg willen, lijkt het ons heel verstandig om de vrijwillige en de professionele inzet te zwaluwstaarten. Daarbij werkt de wetgeving op dit moment belemmerend. Hoe kunnen wij dat oppakken? Daarop heb ik nog geen antwoord gehad van de staatssecretaris. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de zorg een zorg van ons allemaal is; constaterende dat veel vrijwilligers deze gedachte in de praktijk brengen; constaterende dat deze vrijwilligers worden belemmerd door de regelgeving die hen bijvoorbeeld niet toestaat dezelfde handelingen te verrichten in de instelling zoals uitgevoerd in de thuissituatie; van mening dat vrijwilligers ook bijdragen aan het thuisgevoel in een instelling; verzoekt de regering, te kijken waar regelgeving de vrijwilliger belemmert en waar deze kan worden weggenomen, zodat professionele en vrijwillige zorg op een natuurlijke wijze in elkaar overvloeien, en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Uitslag, Venrooy-van Ark en Agema. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 45 (32500-XVI).