Motie Deckers 1938/1939

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Voorzitter: Door den heer Deckers i wordt de navolgende motie van orde voorgesteld:

„De Kamer,

overwegende, dat de Kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optreden van een Kabinet, dat de noodige waarborgen biedt voor een deugdelijke behartiging van 's Lands be­lang in gemeen overleg met de Staten-Generaal, keurt het optreden van dit Kabinet af en gaat over tot de orde van den dag.".

Deze motie van orde wordt ondersteund door de heeren Moller i, Schaepman i, van Poll i en Teulings i en kan mitsdien een onderwerp van beraadslaging uitmaken.

Handelingen Tweede Kamer 1938/1939, p. 2229

 

Meer over