Antwoord Kamervragen kwaliteit geneeskundeonderwijs

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op donderdag 15 april 2010, column.
  • 1. 
    Kent u het bericht “Maximaal 250 extra geneeskundestudenten”? 1) Ja. 2. Zijn universiteiten er klaar voor om grotere aantallen geneeskundestudenten kwalitatief goed onderwijs te garanderen? De NFU en de VSNU hebben mij in hun gezamenlijke brief van 25 januari 2010 laten weten bereid en in staat te zijn 250 extra studenten op te leiden. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven moeten zij de nodige onderwijskundige voorzieningen treffen. Het gaat daarbij onder meer om schakelprogramma’s, extra klinische stageplekken e.d. De extra uitbreiding met 250 studenten kan daarom niet eerder ingaan dan per september 2011. 3. Wat betekent uw voorstel voor het afschaffen van de numerus fixus voor het daadwerkelijke aantal studenten dat een studie geneeskunde kan gaan volgen? Op 29 januari 2010 bood de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) de ministers Klink en Plasterk een advies aan, getiteld “Numerus Fixus geneeskunde: Loslaten of vasthouden”. De RVZ bepleit in dat advies onder meer afschaffing van de numerus fixus geneeskunde binnen een periode van vijf jaar onder bepaalde voorwaarden en beveelt aan de noodzakelijke wetswijziging zo spoedig mogelijk voor te bereiden. In onze brief van 23 maart 2010, kenmerk MEVA-CB-U-2994034 aan de voorzitter van de Tweede Kamer hebben minister Klink en ik aangegeven dat het demissionaire kabinet geen standpunt over dit advies kan innemen en dat besluitvorming daarover zal worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. Er ligt derhalve thans geen voorstel van mij voor het afschaffen van de numerus fixus. 4. Deelt u de mening van de medische faculteiten dat extra geld nodig is om de extra benodigde plekken te realiseren die het loslaten van de numerus fixus met zich meebrengt? De geneeskundeopleiding is een kostbare opleiding met een zeer kostbare infrastructuur. Een besluit tot afschaffing van de numerus fixus zal tot een aanzienlijke toename van de kosten leiden en tot een forse uitbreiding van de klinische capaciteit. Zoals ik in het antwoord op vraag 3 heb aangegeven, wordt de besluitvorming over de afschaffing van de numerus fixus overgelaten aan het nieuwe kabinet. 5. Wat betekent het voor de middelen per student in andere opleidingen als de numerus fixus wordt losgelaten? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de middelen per student voor deze opleidingen niet afnemen? Op dit moment ligt er geen voorstel van dit kabinet om de numerus fixus af te schaffen. Als door een volgend kabinet besloten zou worden de numerus fixus af te schaffen en er daarvoor geen extra middelen zouden worden verstrekt, zou dat inderdaad ten koste kunnen gaan van de middelen voor andere opleidingen. 6. Hoe gaat u de medische faculteiten helpen die op dit moment grote moeite hebben om stageplaatsen te vinden? De planning van stageplaatsen is onderdeel van de organisatie van het medisch curriculum en behoort tot de verantwoordelijkheid van de betreffende faculteiten. De medische faculteiten hebben voor de uitbreidingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bovenop de lumpsumtoewijzing extra middelen gekregen om die uitbreidingen op te vangen. In de middelentoewijzing aan de universiteiten is voor van het faciliteren van medisch onderzoek en onderwijs tevens een werkplaatsbudget opgenomen voor de academische ziekenhuizen zodat zij deze taak kunnen vervullen. Wat de ophoging met 250 plaatsen betreft hebben de faculteiten ook al aangegeven dat zij deze kunnen opvangen. In de afwegingen voor de beleidsreactie op het advies van de RVZ om op termijn de numerus fixus af te schaffen zullen zeker signalen over een mogelijk tekort aan klinische capaciteit worden betrokken. 7. Deelt u de mening dat het snijden in de basiszorg ten koste gaat van het medisch onderwijs? 2) De medische faculteiten, de Inspectie voor het Hoger Onderwijs of de visitatiecommissie hebben voor zover mij bekend, geen signalen afgegeven dat er op dit punt problemen zijn. Ik kan deze mening dan ook niet onderschrijven. 8. Hoe gaat u bewerkstelligen dat er in de toekomst voor het toenemende aantal medische studenten voldoende stageplaatsen zijn? Zie het antwoord op vraag 6. 1) Medisch Contact, 18 februari 2010: “Opleiding niet eindeloos oprekken” 2) www.skipr.nl, 17 februari 2010: “Snijden in basiszorg gaat ten koste van onderwijs”