Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU i-beleid inzake de 'Green Deal'en het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen.

De commissaris belast met klimaatactie inclusief de 'Green Deal' i is verantwoordelijk voor deze opvolger van het directoraat voor Klimaatactie en energie i.

Prioriteiten zijn:

  • Veiligheid, solidariteit en vertrouwen: In nauwe samenwerking met de lidstaten de Europese energiebronnen diversifiëren en de energiebehoefte te garanderen
  • Een geïntegreerde interne energiemarkt: Energie moet vrij door de EU kunnen stromen zonder technische of regelgeving barrières
  • Energie-efficiëntie: Energie-efficiëntie verbeteren om de afhankelijkheid van energie-import te verkleinen
  • Klimaatactie en defossilisering van de economie: Door middel van een beleid van uitstootvermindering, werken richting een duurzame economie en voldoen aan de toezeggingen uit het klimaatakkord van Parijs
  • Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen: Onderzoek en innovatie in technieken voor duurzame en schone energie ondersteunenen en het concurrentievermogen van de EU vergroten.
  • Naar een circulaire economie: Europese burgers en bedrijven helpen in de richting van een duurzamer gebruik van grondstoffen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 140 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie ...
Besluit com(2021)567
 
15.07.2021  Energie-efficiëntie (herschikking).
Richtlijn com(2021)558
 
14.07.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan ...
Verordening com(2021)555
 
14.07.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de nalevingsvoorschriften, vaststelling van de streefcijfers voor de ...
Verordening com(2021)554
 
14.07.2021  Sociaal klimaatfonds.
Verordening com(2021)568
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 27 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun handel in broeikasgasemissierechten en technische wijzigingen.
Besluit com(2020)271
 
23.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten m.b.t. operationele procedures betreft.
Besluit com(2020)255
 
04.03.2020  Kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet).
Verordening com(2020)80
 
25.09.2019  Standpunt in het Comité EU-Zwitserland inzake koppeling van regelingen voor de handel in broeikasgas­emissierechten, met wijzigen van bijlagen I en II bij de ...
Besluit com(2019)427
 
31.05.2018  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de handel in broeikasgas­emissierechten, mbt de vaststelling van het reglement van orde van dat Gemengd Comité.
Besluit com(2018)359
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.05.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met het Global Green Growth Institute.
Aanbeveling com(2017)175