Verordening 1994/1488 - Beginselen voor de beoordeling van de risico's voor mens en milieu van bestaande stoffen krachtens Verordening 793/93

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 28 augustus 1994 tot 31 mei 2008.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie van 28 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen voor de beoordeling van de risico's voor mens en milieu van bestaande stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 1488/94 of 28 June 1994 laying down the principles for the assessment of risks to man and the environment of existing substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1994/1488
Celex-nummer i 31994R1488

3.

Key dates

Document 28-06-1994
Bekendmaking in Publicatieblad 29-06-1994; Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002,OJ L 161, 29.6.1994,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013
Inwerkingtreding 28-08-1994; in werking datum publicatie + 60 zie art 7
Einde geldigheid 31-05-2008; opgeheven door 32006R1907

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31994R1488

Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie van 28 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen voor de beoordeling van de risico's voor mens en milieu van bestaande stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 161 van 29/06/1994 blz. 0003 - 0011

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 13 blz. 0184

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 13 blz. 0184

VERORDENING (EG) Nr. 1488/94 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen voor de beoordeling van de risico's voor mens en milieu van bestaande stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen (1), inzonderheid op artikel 10, lid 4,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 793/93 in een systeem voor de beoordeling en de beheersing van risico's van bestaande stoffen voorziet; dat in artikel 10 wordt bepaald dat de Lid-Staten voor op de prioriteitslijsten staande bestaande stoffen een dergelijke risicobeoordeling uitvoeren;

Overwegende dat, hoewel de verantwoordelijkheid voor de risicobeoordeling bij de Lid-Staten berust, de beginselen van een dergelijke beoordeling niettemin op Gemeenschapsniveau dienen te worden vastgesteld teneinde verschillen tussen de Lid-Staten te vermijden die niet alleen de werking van de interne markt zouden beïnvloeden maar ook tot gevolg zouden hebben dat niet overal in de Gemeenschap hetzelfde niveau van bescherming van mens en milieu wordt gewaarborgd;

Overwegende dat de risicobeoordeling gebaseerd dient te zijn op een vergelijking tussen de potentiële schadelijke effecten van een stof met de bekende of redelijkerwijs te verwachten blootstelling van mens en milieu aan deze stof;

Overwegende dat, met het oog op de indeling van een stof overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (2), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/105/EG van de Commissie (3), bij de beoordeling van de risico's voor de mens rekening moet worden gehouden met de fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen van de stof;

Overwegende dat met het oog op de indeling van een stof overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, bij de beoordeling van de risico's voor het milieu rekening moet worden gehouden met de milieu-effecten van de stof;

Overwegende dat de resultaten van de risicobeoordeling de belangrijkste grondslag dienen te vormen voor in het kader van passende wetgeving te nemen besluiten die gericht zijn op de beperking van de, aan de vervaardiging, vervoer, opslag, formulering in preparaten, of andere vormen van verwerking, gebruik alsmede verwijdering of hergebruik van bestaande stoffen verbonden risico's;

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (4), het aantal voor experimentele doeleinden gebruikte dieren zoveel mogelijk moet worden beperkt;

Overwegende dat de bepalingen van deze verordening de specifieke communautaire wetgeving inzake de veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, met name Richtlijn 89/391/EEG van de Raad (5), krachtens welke werkgevers ertoe worden verplicht de uit het gebruik van nieuwe en bestaande chemische stoffen voortvloeiende risico's voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te evalueren en zo nodig maatregelen te...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.