Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 31331 - Initiatiefvoorstel-Kamp over Verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen; Voorstel van wet
Document­datum 24-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114652
Kenmerk 31331, nr. 2
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 331

Voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van

de veiligheid en de bescherming van de democratische rechtsstaat

noodzakelijk is een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding

in het openbaar vast te stellen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de identificatieplicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk II komt te luiden:

HOOFDSTUK II. VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET DE IDENTIFICATIE

B

In hoofdstuk II wordt vóór artikel 2 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1. Draagplicht

Artikel 1a

Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt is verplicht te allen tijde een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 bij zich te dragen en voor controle beschikbaar te hebben.

C

Boven artikel 2 wordt een opschrift ingevoegd, luidende: § 2. Toonplicht D

Na artikel 2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 3. Verificatieplicht

Artikel 2a

 • 1. 
  Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt is verplicht om verificatie van zijn identiteit mogelijk te maken.
 • 2. 
  Teneinde een goede nakoming van het eerste lid te verzekeren is het verboden om in het openbaar of in een voor het publiek openstaand gebouw of op een daarbij behorend erf enig kledingstuk of enig ander voorwerp te dragen dat de in het eerste lid bedoelde verificatie belemmert.
 • 3. 
  Het in het tweede lid bedoelde verbod geldt niet indien gehandeld wordt in het belang van de veiligheid, de gezondheid, of om verkleed te gaan tijdens de viering van carnaval, Halloween, sinterklaas of Kerstmis, dan wel krachtens een ontheffing van de burgemeester ten behoeve van een evenement van culturele of commerciële aard.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 447e komt als volgt te luiden:

Artikel 447e

 • 1. 
  Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
 • 2. 
  Hij die in strijd met artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht in het openbaar of in een voor het publiek openstaand gebouw of op een daarbij behorend erf enig kledingstuk of enig ander voorwerp draagt dat de verificatie van zijn identiteit belemmert, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.