Brief minister ter aanbieding van het eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003 - Politie

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 29628 - Politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Politie; Brief minister ter aanbieding van het eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003 
Document­datum 24-05-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST76912
Kenmerk 29628, nr. 1
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 628

Politie

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2004

Inleiding

Tijdens het Algemeen Overleg van 19 juni 2002 (kamerstuk 28 380, nr. 76) met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mijn ambtsvoorganger ondermeer toegezegd u te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het verbetertraject bedrijfsvoering KLPD.

Conform deze toezegging bied ik u het «Eindverslag uitvoering Operationeel Plan 2003 van het meerjarig plan van aanpak Verbetering bedrijfsvoering KLPD» aan1.

Algemeen

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport over de resultaten van het vervolg bezwaaronderzoek «Verbetering Bedrijfsvoering Korps landelijke politiediensten» aangekondigd bezwaar te zullen maken tegen het beheer rondom contracten van het KLPD. Hierop heb ik schriftelijk aangegeven welke maatregelen getroffen zouden worden om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

In het jaar 2003 is het belangrijkste aandachtspunt uit het Operationeel Plan 2003 het project Verwerving geweest. Onder dit project valt het contractbeheer als ook (Europese) aanbestedingen.

De getroffen maatregelen en het onderzoek ter plekke heeft de Algemene Rekenkamer het vertrouwen gegeven dat het contractbeheer en de uitvoering conform de regelgeving op orde komt. De Algemene Rekenkamer heeft daarop het bezwaar niet gehandhaafd.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het KLPD zeer veel inzet heeft gepleegd om het Operationeel plan 2003 te realiseren. Op een aantal onderdelen na is de realisatie volledig gelukt. Het bijgevoegde eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003 sluit het meerjarige verbeterplan bedrijfsvoering KLPD af. Voor de afhechting van de

openstaande punten en de verdere borging van de getroffen maatregelen in organisatie is een overdrachtsdocument opgesteld. Het gevoerde bezwaaronderzoek heeft veel leereffecten voor het KLPD opgeleverd. Deze leereffecten moeten het mogelijk maken om het huidige niveau van bedrijfsvoering niet alleen te behouden maar ook, daar waar mogelijk is, verder te verbeteren.

Eindrapport Operationeel plan 2003

Het Operationeel plan 2003 bestaat uit 6 projecten. Hieronder wordt nader, maar op hoofdlijnen, ingegaan op de projecten.

 • 1. 
  Project Verwerving Uit contacten met de Algemene Rekenkamer is naar voren gekomen dat de aan de gedane toezeggingen ( medio 2003 de opzet van een KLPD breed verwervingsbeleid) is voldaan. Daarna is een implementatieplan opgezet teneinde de invoering van het beleid bij de diensten te realiseren. Ook de procedures ten aanzien van het verwervingsbeleid zijn in de organisatie uitgezet. Het niet correct (Europees) aanbesteden leidde in 2002 tot een afkeurende accountantsverklaring. Ter voorkoming van verdere problematiek bij de Europese aanbesteding is voor de dienst Logistiek een apart Plan van Aanpak opgesteld.
 • 2. 
  Project Bestuurlijke informatieverzorging Voor een goede aansturing en het «in control» zijn moet langs de lijnen van een adequate Plannings- en Controlcyclus gewerkt worden. Dit project is conform de planning opgeleverd.
 • 3. 
  Project SAP HR Het in 2002 geïnstalleerde geautomatiseerde salaris/ personeelsadminstratie-systeem is in 2003 uitgebreid met een aantal modules. De implementatie met de module voor het betalingssysteem zal in 2004 worden geïmplementeerd, waarna het systeem op 1januari 2005 in productie zal worden genomen.
 • 4. 
  Project SAP R3 SAP/R3 betreft het op orde brengen van het beheer inclusief de beveiliging rondom e geautomatiseerde systemen. Dit project verloopt volgens planning. In 2004 gaat fase 2 van start. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zullen zijn de uitwijkprocedures en de procedures voor het vervaardigen van back-ups.
 • 5. 
  Project AO/IC Voor het «in control» zijn is een goede AO/IC van belang. In totaal moesten ca 240 processen worden geactualiseerd of opgesteld. Eind juni waren hiervan ca 230 processen opgesteld. De processen moeten nog de instemming van de Korpsleiding en de DAD verkrijgen. De beschrijving van de werkinstructies (een verfijning van procesbeschrijvingen) is gestart in 2002 en zal eind dit jaar moeten zijn afgerond.
 • 6. 
  Project activa-administratie Een inventarisatie naar de activa heeft plaatsgevonden maar is nog niet volledig afgerond. Het activabestand zal aan de hand van de inventarisatie worden geactualiseerd.

Tot slot

De verbeteringen in de bedrijfsvoering hebben ondermeer ook geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2003. Overigens merk ik op dat, ondanks de uitvoering van de hiervoor genoemde projecten en de gerealiseerde verbeteringen in de bedrijfsvoering, een accountantsverklaring met beperking naar verwachting over 2004 niet kan worden uitgesloten. Dit houdt ondermeer verband met de doorlooptijd van niet Europees gesloten (raam)contracten uit het verleden zoals ook in de verantwoording over 2003 is vermeld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.