Brief Presidium met het voorstel een tijdelijke commissie in te stellen die onderzoek doet naar het integratiebeleid van de regering in de afgelopen 30 jaren - Onderzoek integratiebeleid

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28689 - Onderzoek integratiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Onderzoek integratiebeleid; Brief Presidium met het voorstel een tijdelijke commissie in te stellen die onderzoek doet naar het integratiebeleid van de regering in de afgelopen 30 jaren 
Document­datum 27-11-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST64843
Kenmerk 28689, nr. 1
Van Presidium Tweede Kamer (PTK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 689

Onderzoek integratiebeleid

Nr. 1

BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 27 november 2002

Het Presidium heeft naar aanleiding van de motie Marijnissen (stuk 28 600 nr. 24) die de Kamer op 19 september jongstleden heeft aanvaard, een advies ontvangen van de vaste commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Conform dit advies stelt het Presidium voor een tijdelijke commissie in de zin van artikel 18 van het Reglement van Orde in te stellen om een onderzoek uit te voeren waarvan het doel is:

«De Tweede Kamer in staat te stellen een oordeel te vormen over het integratiebeleid van de Nederlandse regering in de afgelopen 30 jaren, een oordeel te vormen over de beoogde effecten en de feitelijke resultaten van dit onderzoek en over de samenhang van het beleid op de diverse deelterreinen. Het onderzoek moet tevens bouwstenen opleveren voor het toekomstige integratiebeleid».

Daarbij dient de tijdelijke commissie de volgende vragen te beantwoorden in haar rapportage:

«• Welk integratiebeleid kende Nederland in de afgelopen 30 jaar?

 • • 
  Wat waren de doelstellingen en resultaten van dit beleid op belangrijke deelterreinen zoals wonen en recreëren, inkomen en werk en onderwijs?
 • • 
  Is er sprake geweest van een samenhangend en consistent integratiebeleid, zoals dat op de verschillende deelvelden zijn invloed heeft gehad?
 • • 
  In hoeverre is dit beleid, gegeven de doelstelling, als succesvol te kwalificeren?
 • • 
  Zijn er buitenlandse stedelijke ervaringen met het integratiebeleid, waarmee ons land zijn voordeel kan doen?»

De tijdelijke commissie dient uiterlijk vóór het kerstreces van het jaar 2003 te rapporteren.

Het Presidium zal een nader voorstel doen voor het aantal leden van de tijdelijke commissie en de samenstelling daarvan.

Het Presidium stelt voor de tijdelijke commissie voor die eerste fase van haar werkzaamheden een budget te geven van 350 000 en haar uit te nodigen om voor de volgende fase een nieuwe begroting in te zenden.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, F. W. Weisglas

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, W. H. de Beaufort

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.