Brief minister inzake aanbieding van de Nota dierenwelzijn (kamerstuk 28286, nr. 2) - Dierenwelzijn

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28286 - Dierenwelzijn.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Dierenwelzijn; Brief minister inzake aanbieding van de Nota dierenwelzijn (kamerstuk 28286, nr. 2) 
Document­datum 22-03-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST60499
Kenmerk 28286, nr. 1
Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 286

Dierenwelzijn

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2002

Hierbij ontvangt u de Nota dierenwelzijn, zoals deze door het Kabinet is vastgesteld.

In deze nota wordt het perspectief geschetst hoe het gewenste dierenwelzijn binnen 10 tot 20 jaar kan worden bereikt.

Het in de nota geschetste dierenwelzijnsbeleid is in eerste instantie neergelegd in het eerder verschenen beleidsvoornemen «Houden van Dieren». Dit beleidsvoornemen is bediscussieerd met diverse maatschappelijke organisaties. In bijlage 1 bij deze brief zijn op hoofdlijnen de belangrijkste reacties van deze organisaties weergegeven.1 Bij het opstellen van de definitieve beleidsnota is met deze reacties rekening gehouden.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, L. J. Brinkhorst

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.